Gebruikelijk dga loon  2012

Het gebruikelijk loon dga wordt door de fiscus toegepast om te voorkomen dat de directeur-grootaandeelhouder van een bv of ltd (limited)  zichzelf geen of weinig salaris betaalt, om zo het dure schijventarief in de loonbelasting te omzeilen.  Het zou immers voordeliger zijn om dividend uit te laten betalen en zo te profiteren van het lagere gecombineerde tarief van vennootschapsbelasting en de belasting over inkomen uit aanmerkelijk belang.

Jaarlijks wordt het gebruikelijk salaris dga vastgesteld door de belastingdienst. Voor het jaar 2012 is het gebruikelijk loon voor de dga (of aanmerkelijk belanghouder1 die tevens arbeid verricht in de bv/ltd.) vastgesteld op € 42.000,-. Dit is het salaris wat de dga in 2012 op grond van artikel 12a Wet LB 1964 geacht wordt minimaal te genieten en waarover loonheffing afgedragen dient te worden. Ook al wordt er in werkelijkheid minder salaris genoten dient er toch over dit bedrag loonheffing te worden berekend en afgedragen. In bepaalde gevallen kan het gebruikelijk loon lager of hoger gesteld worden.

De fiscus kan een hoger gebruikelijk loon vaststellen indien het salaris voor vergelijkbare functies niet marktconform is of wanneer de opbrengsten van het bedrijf bijna in zijn geheel voortkomen uit de door de dga verrichte arbeid. Lees hierover meer in de andere artikelen over de dga.

In 2010 en 2011 bedroeg het gebruikelijk loon € 41.000,-.

Tip: De DGA van de BV of LTD kan een verzoek indienen bij de Belastingdienst om vrijstelling of verlaging van het gebruikelijk loon. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van een startende onderneming waarin vaak sprake is van aanvangsverliezen of lage inkomsten. In die situatie kan de ondernemer gedurende zo’n 2 – 3 jaar aan de belastinginspecteur verzoeken om het dga-loon te verlagen. Ook indien de belastingplichtige aannemelijk maakt dat hij in deeltijd werkt, of wanneer sprake zal zijn van structureel verlies, kan hij een dergelijk verzoek indienen. Van te voren overeenkomen met de inspecteur voorkomt eventuele problemen in de toekomst!

1 | houder van tenminste 5% van de aandelen, artikel 4.6 Wet IB 2001

 

U kunt als ondernemer eenvoudig duizenden euro’s op uw personeelskosten besparen door slim gebruik te maken van fiscale regelingen. De overheid geeft forse belastingkortingen aan ondernemingen wanneer zij werknemers in dienst nemen die uit een specifieke uitkeringsituatie komen. Het stoppen van de uitkering levert de schatkist immers een forse besparing op. Veel ondernemers kennen de regeling niet en laten geld liggen.

 

In dit artikel gaan wij in op de premiekorting waar u recht op heeft bij het in dienst nemen van werknemers van 50 jaar of ouder die direct voor indiensttreding recht hadden op 1 van de volgende uitkeringen:

 • werkloosheidsuitkering (WW, IOW, wachtgeld)
  Hieronder valt ook een uitkering waarmee UWV de verplichting van een betalingsonmachtige werkgever overneemt.
 • arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil)
 • nabestaandenuitkering (Anw)
  Voor de werknemer die recht had op een Anw-uitkering, gelden als extra eisen dat hij voor indiensttreding ten minste 2 jaar recht had op de nabestaandenuitkering en dat hij in die periode geen arbeidsinkomen had.
 • inkomensondersteuning Wet Wajong
 • bijstandsuitkering (Wwb, Wwik, IOAW, IOAZ)

Neemt u in 2011 zo’n werknemer in dienst, dan hebt u bij een dienstverband van ten minste 36 uur per week recht op een premiekorting van € 6.500 per jaar. Bij een dienstverband van minder dan 36 uur per week wordt de korting evenredig minder. De premiekorting kan in principe nooit meer zijn dan het bedrag aan premies dat u betaalt voor al uw werknemers als inhoudingsplichtige. U kunt de premiekorting toepassen zolang de dienstbetrekking bestaat, maar maximaal 3 jaar.

 

Voor de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of een vast contract heeft. En ook de hoogte van de uitkering die de werknemer had voordat hij bij u in dienst kwam, is niet van belang: het mag ook een gedeeltelijke uitkering zijn.

 

Doelgroepverklaring

Wilt u de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers toepassen, dan moet u kunnen bewijzen dat de werknemer voor zijn indiensttreding een uitkering kreeg. De werknemer kan een verklaring bij zijn uitkerende instantie aanvragen waarin staat dat hij recht had op een uitkering voor hij bij u in dienst trad. Zo’n verklaring wordt een doelgroepverklaring genoemd. Het aanvragen van de verklaring kan telefonisch bij uw uitkeringsinstantie. Als uw werknemer u schriftelijk machtigt, kunt u die verklaring ook zelf aanvragen. Bewaar deze verklaring bij uw salarisadministratie.

 

Geen recht op premiekorting in dienst nemen oudere werknemers

U hebt geen recht op de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers:

 • voor een werknemer die op het moment van indiensttreding 50 jaar of ouder was en voor wie u daarom recht had op de premievrijstelling oudere werknemers als deze werknemer bij u uit dienst treedt of is getreden en u hem binnen 6 maanden opnieuw aanneemt
 • voor een werknemer die u al in dienst hebt en die meer uur gaat werken of een andere functie krijgt
  Het eventueel al bestaande recht op premiekorting voor deze werknemer loopt wel gewoon door. De premiekorting kan bij een urenuitbreiding in omvang toenemen.
 • bij direct opeenvolgende dienstverbanden, bijvoorbeeld als u een tijdelijk contract verlengt (er is dan geen sprake van een nieuwe dienstbetrekking)
  Het eventueel al bestaande recht op premiekorting voor deze werknemer loopt wel gewoon door.
 • voor dienstbetrekkingen die in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) volledig gesubsidieerd zijn
  Is de dienstbetrekking gedeeltelijk gesubsidieerd, dan komt u wel in aanmerking voor de premiekorting.

 

Voorbeeld:

 

U neemt een werknemer in dienst van 55 jaar oud die direct voorafgaand aan het dienstverband een WW uitkering kreeg. Het dienstverband is aangegaan voor 36 uur per week. U heeft recht op de volledige premiekorting van € 6.500 per jaar. Omdat u dit jaar € 5.000 aan premies werknemersverzekeringen dient af te dragen kunt u niet gebruiken maken van de volledige korting van € 6.500. Zoals gezegd kan de korting nooit meer zijn dan het bedrag te betalen premies. In dit geval dus € 5.000. Het resultaat is dat het bedrag aan af te dragen premies werknemersverzekeringen nihil bedraagt ( € 5.000 – € 5.000 ).

 

De procedure in het kort:

 • indienstneming werknemer uit uitkeringssituatie en ouder dan 50 jaar.
 • Aanvragen doelgroepverklaring door werknemer en bewaren in de salarisadministratie.
 • Premiekorting berekenen naar rato van de arbeidsduur per week.
 • Premiekorting in mindering brengen op bedrag te betalen premies werknemersverzekeringen bij aangifte loonheffingen.
Bron: www.belastingdienst.nl

Wat is een cao?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn en pensioen. Ook zaken als scholing, kinderopvang en vervroegd pensioen kunnen in een cao worden geregeld. Een cao wordt afgesloten door één of meer werkgevers(organisaties) met één of meer werknemersorganisaties (meestal vakbonden).

Afspraken in cao vaak gunstiger dan in wet

De afspraken in de cao zijn vaak gunstiger dan die in de wet. Zo wordt in de cao vaak een hoger loon afgesproken dan het minimumloon, of meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. Maar de afspraken mogen nooit in strijd zijn met de wet, zoals het Burgerlijk Wetboek en de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag. In de cao mag dus niet een lager loon staan dan het minimumloon, of minder vakantiedagen dan in het Burgerlijk Wetboek.

Voor wie geldt de cao?

Cao’s kunnen per bedrijfstak en per onderneming worden afgesloten. In de cao staat altijd welke werkgevers, bedrijfstakken of soorten werk onder de cao vallen. Als er geen cao’s of eigen regelingen van toepassing zijn, moeten werkgever en werknemer samen afspraken maken over de arbeidsvoorwaarden.

Algemeen verbindend verklaring (AVV)

De partijen die een cao hebben afgesloten, kunnen vragen of de cao voor de gehele bedrijfstak gaat gelden. De cao wordt dan breder toepasbaar. Ook werkgevers die niet bij de cao-partijen horen moeten er dan aan voldoen. Een verzoek om een cao algemeen verbindend te verklaren, kan worden gedaan aan het ministerie van SZW.

Naleving cao

Als in het arbeidscontract staat dat de cao van toepassing is, maakt de cao gewoon deel uit van het contract. Komt de werkgever de cao-afspraken niet na, dan kan de werknemer hem daarop aanspreken. Het kan verstandig zijn om daarbij een vakbond of een rechtshulpverlener in te schakelen. Blijft de werkgever weigeren, dan kan de werknemer naar de rechter stappen. Hetzelfde geldt als er niets in het contract staat, maar de cao algemeen verbindend is verklaard. De meeste bedrijfstak-cao’s zijn algemeen verbindend verklaard

Wat is een arbeidsovereenkomst?

De overeenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen de werknemer en de werkgever. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 1. De werknemer is in dienst van de werkgever. De werkgever kan de werknemer opdrachten geven over het werk en de werkinhoud bepalen (gezagsverhouding).
 2. De werknemer ontvangt loon voor het uitgevoerde werk. Over het algemeen zal het loon bestaan uit geld. Loon mag ook (gedeeltelijk) in natura worden uitbetaald. Loon in natura kan bijvoorbeeld zijn: het verzorgen of betalen van maaltijden door de werkgever of ‘kost en inwoning’. Ook aandelen en opties of de daarmee behaalde winsten kunnen onder loon vallen.
 3. De werknemer voert het werk persoonlijk uit. Hij kan zich voor de uitvoering van het werk niet laten vervangen door een ander.

Een arbeidsovereenkomst gaat over de afspraken die een werkgever en een werknemer over het werk maken. Bijvoorbeeld wat voor werk de werknemer gaat doen, wanneer hij of zij in dienst komt en voor hoe lang (tijdelijk of vast). Ook staat er in hoeveel uur de werknemer gaat werken, hoe hoog het loon is, hoeveel vakantiedagen hij of zij heeft, of de reiskosten worden vergoed, of er een proeftijd is, hoe lang de opzegtermijn voor werkgever en voor werknemer is. Als er een cao van toepassing is, staat dat meestal ook in de arbeidsovereenkomst.

Moet een arbeidsovereenkomst op papier staan?

Een arbeidsovereenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling worden gesloten. Het is verstandig om een arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen. Het prettige van een arbeidsovereenkomst op papier is dat daarmee een aantal rechten en plichten voor werkgever en werknemer vastliggen. Als er een cao is, staat daar vaak ook iets over in de arbeidsovereenkomst.

Een werkgever is verplicht om de werknemer – in ieder geval binnen een maand na indiensttreding – een aantal gegevens schriftelijk te laten weten. Het gaat om:

 • naam en woonplaats van werkgever en werknemer;
 • datum indiensttreding;
 • duur van de overeenkomst (onbepaalde of bepaalde tijd);
 • plaats of plaatsen waar werknemer werkt;
 • functie of het soort werk van de werknemer;
 • hoogte van het salaris en wanneer dit wordt uitbetaald;
 • arbeidsduur per dag/week;
 • aantal vakantiedagen of de wijze van berekening van de vakantiedagen;
 • duur van de opzegtermijn of de wijze van berekening van deze termijn;
 • vermelding van de cao, als die van toepassing is;
 • of een pensioenregeling van toepassing is.
Voor hulp met het opstellen van een arbeidsovereenkomst kunt u natuurlijk ook bij ons terecht.

bron: werk.nl

Digitale loonstrook

 

Sinds vorig jaar mag het. Vanaf 1 juli 2010 is het werkgevers officieel toegestaan hun werknemers een digitale loonstrook toe te zenden in plaats van een papieren exemplaar. In dit digitale tijdperk lijkt het wat laat maar zoals met veel zaken weet het elektronische maar moeilijk door te dringen tot het wetboek.

 

Wat zijn de voorwaarden voor het digitaal mogen versturen van de loonstrook?

1.       De werkgever verstrekt de elektronische opgave op zodanige wijze dat deze door de werknemer kan worden opgeslagen en voor hem toegankelijk is ten behoeve van latere kennisneming.

2.       Voor het verstrekken van een elektronische opgave is uitdrukkelijke instemming van de werknemer vereist.

 

De wettekst inzake de digitale loonstrook kunt u terugvinden in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek artikel 626.

 

De voordelen van het digitale loonstrookje spreken voor zich;

–          Besparing op papier en enveloppen

–          Besparing op frankeerkosten

–          Besparing op arbeid postverwerking

–          Snellere bezorging

–          Minder belasting voor het milieu

 

Een mogelijk nadeel kan zijn de veiligheid bij het digitaal verzenden en opslaan van de digitale loonstroken. Schenk hier de nodige aandacht aan en waarschuw als werkgever uw werknemers om voorzichtig met hun e-mail en digitale bestanden om te springen.

 

Wij verzorgen de aanlevering van de loonstrook standaard digitaal. Indien gewenst kunnen de individuele loonstroken beveiligd worden met een persoonlijk wachtwoord.

 

 

Dga loon 2011

Het gebruikelijk loon dga wordt door de fiscus toegepast om te voorkomen dat de directeur-grootaandeelhouder van een bv zichzelf geen of weinig salaris betaalt, om zo het dure schijventarief in de loonbelasting te omzeilen.  Het zou immers voordeliger zijn om dividend uit te laten betalen en zo te profiteren van het lagere gecombineerde tarief van vennootschapsbelasting en de belasting over inkomen uit aanmerkelijk belang.

Jaarlijks wordt het gebruikelijk salaris dga vastgesteld door de belastingdienst. Het gebruikelijk loon voor  2011 bedraagt € 41.000,- en is gelijk aan het gebruikelijk loon 2010. Dit is het salaris wat de dga geacht wordt minimaal te genieten en waarover loonheffing afgedragen dient te worden. Ook al wordt er in werkelijkheid minder salaris genoten dient er toch over dit bedrag loonheffing te worden berekend en afgedragen. In bepaalde gevallen kan het gebruikelijk loon lager of hoger gesteld worden.

Tip 1:

Het gebruikelijk loon geldt voor het bruto salaris inclusief de bijtelling privé gebruik auto.

Tip 2:

U kunt de dga met een salaris ruim in het 52% tarief een eigen bijdrage laten betalen voor het privégebruik van de auto gelijk aan het bedrag van de bijtelling. Deze bijdrage mag in mindering gebracht worden op de bijtelling en zo wordt de bijtelling nihil. Vervolgens kunt  u de dga vanuit de bv compenseren met een dividenduitkering. U profiteert dan van het gecombineerde belastingtarief vennootschapsbelasting en aanmerkelijk belangheffing. Dit scheelt zo’n 8 tot 12 procent!

PERSBERICHT

Salarisadministratiekantoor laat dga profiteren van administratieve lastenverlichting overheid

30 augustus 2011

Amersfoort – Nick Doornekamp Salarisadministratie & Advies is een kleine zelfstandige op het gebied van salarisverwerking voor ondernemers. Sinds kort biedt hij een voordelige nieuwe dienst aan: ‘salarisadministratie directeur-grootaandeelhouder’ (dga).  Waarom? Vorig jaar heeft de fiscus de administratieve verplichtingen voor deze bijzondere werknemer vereenvoudigd.   Onder de volgende voorwaarden mag vooraf loonaangifte gedaan worden voor het hele jaar:

 •  De bv heeft alleen 1 of meer dga’s in dienst: naast dga’s heeft het bedrijf geen andere werknemers.
 • De dga’s zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

“De verwerking van een dergelijke dga in de salarisadministratie gaat relatief snel, en dit heb ik tot uitdrukking gebracht in de prijs. Zo profiteert de ondernemer direct van de administratieve lastenvermindering door de overheid.” Aldus Nick Doornekamp over zijn nieuwe service.

Nog tot het einde van 2011 biedt de Amersfoortse ondernemer de dienst ter promotie aan voor     € 81,- euro per lopend kalenderjaar. Met ingang van 2012 zal het tarief voor nieuwe klanten licht omhoog gaan dus snel reageren loont.

Nick laat weten dat de nieuwe dienst nu al zijn vruchten afwerpt: “Ik krijg verzoeken vanuit heel Nederland. De ondernemers reageren enthousiast!”

Meer informatie over Nick Doornekamp en de dienst ‘salarisadministratie dga’ kunt u terugvinden op de website //www.salariseninkomen.nl

Wanneer gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder láger dan € 41.000,- (2010-2011)

Alleen als u aannemelijk kunt maken dat bij soortgelijke dienstbetrekkingen (van niet dga’s) een lager loon gebruikelijk is, wordt uw salaris daaraan gelijkgesteld.

In welke situaties kan een lager loon dan het gebruikelijk loon van € 41.000,- voorkomen?

De ondernemer in de opstartfase van zijn bedrijf hoeft zich geen zorgen te maken dat hij in de problemen komt vanwege het gebruikelijk dga loon.  Een goed onderbouwd verzoek aan de belastinginspecteur zal volstaan om de dga tijdelijk een lager of zelfs geen salaris toe te mogen kennen. Hetzelfde geldt voor een bv die structureel verlies draait. Er is geen intentie om de onderneming door het toekennen van een hoog salaris in de problemen te laten komen.

In passieve bv’s hoeft evenmin het gebruikelijk loon toegepast te worden. Denkt u bijvoorbeeld aan pensioen bv’s of stamrecht bv’s. Hetzelfde geldt voor inactieve bv’s zonder inkomsten.

Een andere mogelijkheid is dat de directeur part-time in dienst is van zijn onderneming en daarnaast nog in dienstbetrekking werkzaam is bij een andere onderneming. Ook in dit geval bestaat er de mogelijkheid om de inspecteur te verzoeken het gebruikelijk loon te verlagen naar dat wat gebruikelijk is in vergelijkbare part-time functies.

Een dga kan meerdere bv’s hebben. In dergelijke gevallen is het gebruikelijk dat de gebruikelijk loon regeling slechts wordt toegepast in de holding bv en niet in alle aparte bv’s. Houdt u echter altijd rekening met de richtlijnen omtrent het gebruikelijk loon.

Fiscus en Pensioen

De hoofdregel van de fiscus is dat de werknemer belasting betaalt over alle beloningen die hij uit de dienstbetrekking geniet. Het loon valt daaronder, maar ook de auto van de zaak en de werkgeversbijdrage in de ziektekostenregeling. Voor pensioenen is dat anders en hanteert de fiscus de “omkeerregel‘. Dit wil zeggen dat de aanspraak van uw werknemer op pensioen niet belast wordt, maar dat hij later wel belasting moet betalen over de uitkeringen. Dit betekent voor de werknemer dat de werkgeversbijdragen aan de pensioenregeling niet tot het belaste loon worden gerekend en dat de werknemersbijdrage van het bruto loon mag worden afgetrokken. Dat maakt de netto last van de werknemersbijdrage een stuk lager. De uitkeringen worden straks weliswaar belast, maar dan vaak tegen een lager tarief, omdat voor 65-plussers een lager belastingtarief geldt dan voor mensen onder de 65 jaar. Lees verder

Salarisadministratie (loonadministratie) is iets waar menig ondernemer weinig affiniteit mee heeft. Uitbesteden is een optie, maar als nadeel wordt gezien het uit handen geven en daarmee de controle verliezen en de kosten.

Nick Doornekamp, Salarisadministratie & Advies in Amersfoort neemt u met alle plezier de administratie uit handen. De controle proberen wij zo veel mogelijk met u te delen door middel van goede voorlichting en goed overleg. Wat betreft de kosten hoeft u zich ook geen grote zorgen te maken. Wij gebruiken duidelijke prijzen en tarieven, en kunnen u vooraf goed informeren over de te verwachten kosten, zonder verrassingen achteraf.

Salarisadministratie uitbesteden interessant? Onze werkwijze is als volgt:

Neemt u voor het eerst personeel in dienst? Dan verzorgen wij het aanleggen van de administratie en het aanmelden van u als werkgever bij de belastingdienst. Hieraan zijn opstartkosten verbonden.

Heeft u al personeel in dienst en wilt u de salarisadministratie aan ons overdragen? Wij rekenen u geen opstartkosten als promotie voor onze nieuwe klant ( mits overgang plaatsvindt per 1 januari).

Als wij u administratie hebben aangelegd en uw wensen kennen, wachten wij totdat u de mutaties (overuren, salariswijzigingen etc.) aan ons doorgeeft. Vervolgens zullen wij de mutaties in het periodiek loon verwerken. Binnen één of twee werkdagen leveren wij de loonspecificaties, betaalbestanden, loonjournaalposten en aangifte loonheffingen digitaal aan.

Ook wanneer u vragen heeft of opdrachten zoals het opstellen van arbeidsovereenkomsten of een ontslagbrief, kunt u binnen één of twee dagen verwachten dat wij aan u verzoek hebben voldaan.

Wij zouden graag onze diensten eens toelichten in een persoonlijk gesprek. Wij zijn u graag van dienst, aarzelt u daarom niet om contact met ons op te nemen.

Nick Doornekamp

Salarisadministratie & Advies in Amersfoort

Als particulier kunt u huishoudelijke werkzaamheden laten verrichten door een dienstverlener. Dit kan leiden tot een dienstbetrekking tussen u en uw dienstverlener. U moet dan loonheffingen inhouden op de betaling(en) aan de dienstverlener en afdragen. Loonheffingen is de verzamelnaam voor:

 • loonbelasting/premie volksverzekeringen
 • premies werknemersverzekeringen
 • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Hier leest u wanneer en hoe u loonheffingen moet inhouden en afdragen. U komt de volgende termen tegen:

dienstverlening aan huis

Er is sprake van dienstverlening aan huis als u een dienstverlener inhuurt voor huishoudelijke taken voor maximaal 3 dagen per week. Voor deze persoon hoeft u geen aangifte loonheffingen te doen.

personeel aan huis

Er is sprake van personeel aan huis als u een dienstverlener inhuurt voor huishoudelijke taken voor 4 of meer dagen per week. Voor deze persoon moet u wel aangifte loonheffingen doen.

de vereenvoudigde regeling

Deze regeling houdt onder andere in dat u 1 keer per jaar aangifte loonheffingen moet doen als er sprake is van personeel aan huis.

Voor buitenlandse au pairs geldt een aparte vrijstellingsregeling. Lees verder

Een werknemer van 65 jaar en ouder is vanaf de 1e dag dat hij 65 jaar is geworden, niet (meer) verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Vanaf de 1e dag van de kalendermaand waarin hij 65 jaar wordt, hoeft u als werkgever geen premies werknemersverzekeringen meer te betalen. Ook hoeft deze werknemer dan geen premie AOW meer te betalen. Hierdoor stijgt het nettosalaris van de werknemer aanzienlijk. Voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen maakt u gebruik van de kolom ‘65 jaar en ouder’ van de loonbelastingtabel. Lees verder

 

Over het algemeen kunnen veel studenten met een bijbaantje na afloop van het jaar belasting terugvragen. De praktijk leert ons echter dat veel van deze studenten niet hun belastingaangifte invullen en zo geld laten liggen. Vaak gebeurt dit uit onwetendheid, uit angst voor een belastingaanslag of omdat het doen van belastingaangifte ingewikkeld lijkt. Studenten weten vaak niet dat er vaste aftrekposten bestaan voor studiekosten. Ook bestaan er vaak mogelijkheden tot het aftrekken van specifieke ziektekosten.

 

Het verzorgen van de belastingaangifte voor studenten is in de praktijk vaak redelijk eenvoudig. Om deze reden kunnen wij voor hen de belastingaangifte verzorgen tegen een speciaal studententarief *.

 

Aangifte inkomstenbelasting studenten voor slechts € 25,- *

 

Wij berekenen welk bedrag u terug kunt krijgen. Mocht vervolgens blijken dat u minder terugkrijgt dan € 25,- euro dan hoeft u ons ook niet te betalen! U betaalt ons alleen als het u ook daadwerkelijk iets oplevert. Dit principe hanteren wij echter alleen bij studenten!

 

Neemt u gerust contact met ons op. Wij kunnen u desgewenst informeren over de eventuele mogelijkheden. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail.

 

Besluit u gebruik te maken van onze diensten dan sturen wij u een checklist toe met de benodigde informatie en stukken. Met deze informatie berekenen wij uw eventuele teruggaaf. Is de teruggaaf € 25,- of minder dan betaalt u niet. Blijkt de teruggaaf hoger te zijn dan € 25,- dan berekenen wij u het studententarief à € 25,-.

 

Klik hier voor een artikel uit dagblad de Pers over studenten en belastingaangifte.

 

* Tarief op basis van inkomen uitsluitend in Box 1, geen eigen woning en geen complicerende bijzonderheden.

Om te voorkomen dat dga’s zichzelf te weinig belonen en zo hoge inkomstenbelasting ontwijken, werkt de belastingdienst met het gebruikelijk loon principe (gebruikelijk-loon-regeling). Het tarief inkomstenbelasting ligt immers een stuk hoger als de vennootschapsbelasting. In het kort betekent dit dat de directeur-grootaandeelhouder aan bepaalde regels is gebonden ter bepaling van het minimumloon.

Jaarlijks stelt de belastingdienst het gebruikelijk loon (minimum dga salaris of ook wel fictief loon dga) vast. In 2009 was dit een salaris van € 40.000,-. In 2010 en 2011 heeft de fiscus het loon dga gesteld op een minimum van € 41.000,-.

Alleen als u aannemelijk kunt maken dat bij soortgelijke dienstbetrekkingen (van niet dga’s) een lager loon gebruikelijk is, wordt uw salaris daaraan gelijkgesteld. Is volgens de fiscus juist een hoger loon gebruikelijk, dan moet u het hoogste nemen van de volgende twee bedragen:

 • 70% van dat hogere loon of,
 • het loon van de werknemer die in een aan u verbonden vennootschap het meest verdient.

Hiernaast kan de belastingdienst ook gebruik maken van de afroommethode. De afroommethode kan worden toegepast ter beoordeling van het dga salaris wanneer de opbrengsten van de bv, bijna geheel voortkomen vanuit de werkzaamheden die de dga verricht. Het loon wordt hierbij bepaald aan de hand van de opbrengsten van de vennootschap vermindert met de gemaakte kosten, lasten en afschrijvingen. Een richtlijn voortkomend uit de praktijk is dat aangehouden wordt een percentage van 70% van de management fee.

De gebruikelijkloonregeling bepaalt de hoogte van het loon dat de hiervoor genoemde werknemers, in ons geval de dga, geacht worden te krijgen. Als u wel loon hebt uitbetaald, maar minder dan het gebruikelijke loon, moet u het verschil als loon in uw administratie verwerken en daarover loonheffingen berekenen. Dat verschil is het zogenoemde fictieve loon: u hebt het niet daadwerkelijk uitbetaald.

Als u helemaal geen loon hebt uitbetaald, geldt voor de werknemer met een aanmerkelijk belang dat u het gebruikelijke loon volledig als fictief loon moet aanmerken.

In verband met de economische crisis mocht u bij een omzetdaling het gebruikelijk loon in 2009 en 2010 lager vaststellen. Met ingang van 1 januari 2011 is deze maatregel vervallen.

Een directeur-grootaandeelhouder is voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de Zvw in dienstbetrekking bij zijn eigen onderneming. Omdat een directeur-grootaandeelhouder niet altijd verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, hoeft u in die gevallen over zijn loon geen premies werknemersverzekeringen te betalen. De volgende directeuren-grootaandeelhouders zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen:

 • de statutair bestuurder die (samen met zijn echtgenoot) houder is van aandelen die ten minste de helft van de stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigen
 • de statutair bestuurder die (samen met zijn echtgenoot) houder is van een zodanig aantal aandelen, dat de overige aandeelhouders geen versterkte meerderheid hebben, als in de statuten is bepaald dat het besluit tot schorsing of tot ontslag van deze bestuurder slechts mag worden genomen met een versterkte meerderheid in de algemene vergadering van de vennootschap
 • statutair bestuurders die in de algemene vergadering van de vennootschap allen een (bijna) gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen
 • de statutair bestuurder die samen met zijn bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad houder is van aandelen die ten minste 2/3 deel van de stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigen

Dit geldt ook voor de statutair bestuurder die zeggenschap heeft in de algemene vergadering van de vennootschap door tussenkomst van een rechtspersoon.

bron: www.belastingdienst.nl

Besloten vennootschappen met alleen een of meer directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) mogen vanaf 2010 aangifte loonheffingen doen over tijdvakken die nog niet zijn begonnen. Zo kunnen deze bv’s in januari aangifte doen voor alle tijdvakken van 2010. Ook hoeven bv’s voor hun dga’s minder rubrieken in te vullen in hun aangifte.

De nieuwe mogelijkheid om vooraf aangifte te doen geldt voor bv’s die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • In het bedrijf werkt naast de dga(’s) geen ander personeel.
 • De dga’s zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Deze regeling geldt ook voor pensioen- en stamrecht-bv’s die – naast de uitbetaling van het loon van de dga – alleen uitkeringen doen waarover geen premies werknemersverzekeringen hoeven te worden betaald.

bron: www.belastingdienst.nl

Ons uitgangspunt is het aanbieden van diensten zonder dat de klant zich zorgen hoeft te maken over de factuur. Wij bedoelen daarmee duidelijkheid vooraf en scherpe tarieven.

 

Een voorbeeld hiervan is onze service salarisverwerking voor de DGA. Voor € 99,- per kalenderjaar (2014) verwerken wij uw periodieke salaris en aangifte loonheffingen. Wij kunnen deze dienst voor de directeur-grootaandeelhouder zo voordelig aanbieden vanwege:

 

 • de administratieve lastenvermindering door de overheid voor DGA’s niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen en zonder personeel in de onderneming.
 • het niet hoeven toepassen van een CAO in een onderneming met alleen een DGA.
 • digitale aanlevering van de loonstrook en aangifterapport loonheffingen.

 

Het tarief van Salarisadministratie DGA geldt voor de directeur-grootaandeelhouders zonder personeel in de B.V. en niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit is vaak het geval bij holding-, stamrecht- en pensioen bv’s. Inbegrepen in het tarief zijn maximaal 3 mutaties per jaar en een intake ter bepaling van het gewenste salaris. Voor extra mutaties en advies rekenen wij met een uurtarief van € 57,50. Uit ervaring weten wij dat er in de praktijk weinig mutaties plaatsvinden.

 

Salarisadministratie DGA

 •  inrichten van uw salarisadministratie in ons pakket
 • periodieke loonverwerking
 • aangifte loonheffingen
 • rapportage via online werkgeversportaal (salarisspecificatie, aangifte LH, journaalpost, betaallijst, jaaropgaaf)

Profiteer van dit aanbod en neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op. Vul hiertoe het contactformulier in of bel met 033-7115524 (b.g.g. 06 1427 8267). Wij sturen u dan de benodigde formulieren toe en beantwoorden direct al uw vragen.

 

De fiscus biedt de werkgever en werknemer bepaalde voordelen wanneer de werknemer voor het woon-werkverkeer gebruikt maakt van het openbaar vervoer. Zowel in de vergoeding van werkgever naar werknemer als in de inkomstenbelasting van de werknemer. In dit artikel leest u over deze faciliteiten. Lees verder

Het ontslagstelsel in Nederland is zo ingericht dat de werknemer een bijzondere positie inneemt. De werknemer wordt als het ware in bescherming genomen door ons gesloten ontslagstelsel. Deze bescherming komt voor uit het feit dat er een gezagsverhouding bestaat tussen de werkgever en werknemer. Vanwege de machtspositie van de werkgever  is het voor een werknemer moeilijker voor zichzelf op te komen.

In dit artikel geven wij een overzicht van ontslagzaken waarin de werknemer uiteindelijk in het gelijk gesteld is. De reden is vaak het strijdig zijn van het ontslag met het principe van het gesloten ontslagstelsel. Deze vonnissen zijn voor zowel werkgever als werknemer interessante materie om tot bewustwording van de rechtspositie te komen.

 • Het van Zijl – Van Koppen arrest

In dit arrest wijst de Hoge Raad een arrest over de toelaatbaarheid van een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst. De ontbindende voorwaarde bepaald dat het dienstverband van rechtswege eindigt wanneer de werkgever het bedrijf besluit te beëindigen / verkopen. In dit geval wordt de ontbindende voorwaarde uit de arbeidsovereenkomst nietig verklaard en hiermee ook het ontslag. Het beëindigen van zijn bedrijf ontslaat de directie niet van de verplichting een ontslagvergunning aan te vragen voor zijn werknemers. Lees verder

Hier volgt een overzicht van zaken die wij dienen te weten voor het juist verzorgen van uw aangifte. Wij verzoeken u zo volledig mogelijk te zijn in de aanlevering.

 • Gezinssamenstelling en informatie over de individuele personen (o.a. naam, geboortedatum, burgerlijke staat, burgerservicenummer)
 • Digid inlogcodes
 • Jaaropgave(s) loon / uitkeringen (pensioen, lijfrente, AOW, WAO, alimentatie, enzovoorts)
 • Opgave winst uit onderneming, inkomsten uit overige werkzaamheden
 • Overzichten van bankrekeningen (jaaropgaven)
 • Jaaropgave hypotheek (betaalde rente en totale hypothecaire schuld)
 • WOZ waarde van uw huis (beschikking gemeente)
 • Bij aan- en/of verkoop van een huis alle gemaakte kosten, koopakte, hypotheekakte en rekeningen notaris
 • Buitengewone lasten zoals niet vergoede begrafeniskosten en niet vergoede zorgkosten (medicijnen, bril, lenzen, enz.)
 • Betaalde zorgpremie (verdeeld in basis en aanvullende premie)
 • Studiekosten
 • Gedane giften
 • Ontvangen schenkingen
 • Deelname levensloopregeling
 • Betaalde premie lijfrente
 • Betaalde alimentatie voor kind en/of ex-partner (uitgesplitst
 • Eventuele gegevens auto van de zaak
 • Of u met het openbaar vervoer naar het werk reist en het werk is meer dan 10 km van uw woonadres.
 • Een eventuele ontvangen voorlopige aanslag (voorlopige teruggaaf)
 • Reeds ontvangen belastingtoeslagen (zorg-, huur- kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget)
 • Overige financiële lasten of baten welke mogelijk betrekking hebben op de belastingaangifte

Heeft u nog vragen? Stuur gerust even een e-mail en wij reageren zo spoedig mogelijk op uw vraag.

Nick Doornekamp

Salarisadministratiekantoor

Nick Doornekamp

Salarisadministratie en Advies

 

Kievitlaan 8
3871 HD Hoevelaken

 

Tel:     033 – 7115524

Mob:   06 – 14278267

 

KvK: 52069125

 

Stuur een e-mail

Max. € 10,00 per loonstrook !

Klik hier voor een overzicht van onze tarieven.

Salarisverwerking DGA?

Wij verwerken de loonstroken van de Directeur-Grootaandeelhouder voor een vaste prijs van € 99,- per jaar! Klik hier!

NIRPA lid!