AVG

Subverwerkers

Op deze pagina informeren wij u over de subverwerkers die Nick Doornekamp Salarisadministratie & Advies inschakelt bij de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de salarisadministratie. Daarnaast treft u hier het addendum gegevensverwerking aan dat geldt in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Nick Doornekamp Salarisadministratie & Advies.

 • De aanlevering van de persoonsgegevens per e-mail ten behoeve van de salarisverwerking wordt digitaal gearchiveerd op de servers van Google’s G Suite*.
 • De persoonsgegevens ten behoeve van de salarisverwerking worden verwerkt in de software voor salaris‐ en personeelsadministratie van Nmbrs BV.
 • Persoonsgegevens ten behoeve van facturering en contact inzake de dienstverlening worden verwerkt in de applicatie van Moneybird.
 • Voor het verzenden van e-mails naar groepen relaties maken wij gebruik van MailChimp*.
 • Voor het laten ondertekenen van documenten door onze relaties maken wij gebruik van SignRequest.
 • Onze e-mail wordt verzonden via de e-mailservers van Mijndomein.nl
 • Onze post wordt verzonden door PostNL.

Wij hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze partijen.

*Deze subverwerkers zijn niet gevestigd in de EU en daarbij kan het voorkomen dat gegevens ook verwerkt, opgeslagen dan wel gearchiveerd worden buiten de EU. De Europese Commissie (EC) heeft een regeling aangenomen voor doorgifte van persoonsgegevens aan bedrijven in de VS. Deze regeling heet het EU-VS privacyschild (privacy shield). Deze subverwerkers zijn aangesloten bij het privacyschild.

Elke organisatie in de VS die gecertificeerd is bij het privacyschild, heeft een passend beschermingsniveau (voor de duur van de certificatie). Dat betekent dat organisaties vanuit Europa persoonsgegevens mogen doorgeven naar deze organisaties in de VS.

Tot slot worden persoonsgegevens verwerkt en verstuurd aan de belastingdienst, pensioenfondsen en overige overheidsinstanties waarbij er een wettelijke grondslag is voor het aanleveren van deze persoonsgegevens.

Addendum gegevensverwerking

Dit Addendum inzake Verwerking maakt onlosmakelijk deel uit van de Algemene Voorwaarden die gelden tussen Nick Doornekamp Salarisadministratie & Advies , gevestigd te Hoevelaken, aan de Kievitlaan 8, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Nick Doornekamp, directeur/eigenaar (hierna te noemen: “Verwerker​”) en Opdrachtgever (hierna te noemen: “Verwerkingsverantwoordelijke​”), gezamenlijk hierna ook te noemen “Partijen​”.

Dit addendum is van kracht op het moment dat er een Overeenkomst tot stand is gekomen.

Overwegingen:

A. Wij zijn met U een opdracht aangegaan voor het verrichten van de volgende diensten door Ons: het uitvoeren van de loon- en salarisadministratie alsmede het verlenen van toegang tot en gebruik van applicaties ten behoeve daarvan en/of aanverwante HR-dienstverlening met betrekking tot de Medewerkers van Opdrachtgever. Wij Verwerken daarbij de Persoonsgegevens die vermeld staan in de Bijlage die bij deze Overeenkomst hoort.

B. Wij zijn ‐ vanwege het uitvoeren van deze Onderliggende opdracht én met betrekking tot de Persoonsgegevens die Wij hierbij zullen Verwerken ‐ aan te merken als “Verwerker” en U als “Verantwoordelijke”. In deze Overeenkomst leggen We onze wederzijdse rechten en verplichtingen vast.

Partijen komen het volgende overeen:

 1. Definities

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen gebruikt. De betekenis van die begrippen is hieronder verduidelijkt. De genoemde begrippen worden in deze Overeenkomst met een hoofdletter geschreven. Veelal wordt in de opsomming hieronder gebruik gemaakt van de omschrijving van het begrip uit de wet‐ en regelgeving op het gebied van privacy.

 • Betrokkene: Degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.
 • Verwerker: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt , zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
 • Sub‐verwerker: Een andere verwerker die door de Verwerker wordt ingezet om ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten.
 • Verwerkingsverantwoordelijke / Verantwoordelijke: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • Bijzondere Persoonsgegevens: Dit zijn gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Alsmede persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen.
 • Datalek / Inbreuk in verband met persoonsgegevens: Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot ‐ of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot ‐ de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.
 • Derden: Anderen dan U en Wij en Onze Medewerkers.
 • Meldplicht Datalekken: De verplichting tot het melden van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (in sommige gevallen) aan Betrokkene(n).
 • Medewerkers: Personen die werkzaam zijn bij U of bij Ons, ofwel in dienstbetrekking dan wel tijdelijk ingehuurd.
 • Onderliggende opdracht: De opdracht zoals hierboven bedoeld in de overwegingen onder A.
 • Overeenkomst: Deze verwerkersovereenkomst.
 • Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de Betrokkene”)  die in het kader van de “Onderliggende opdracht” worden verwerkt; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • Persoonsgegevens van gevoelige aard: Persoonsgegevens waarbij verlies of onrechtmatige Verwerking kunnen leiden tot (onder meer) stigmatisering of uitsluiting van Betrokkene , schade aan de gezondheid, financiële schade of tot (identiteits)fraude. Tot deze categorieën van persoonsgegevens moeten in ieder geval worden gerekend:
  • Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over de financiële of economische situatie van de Betrokkene
  • (Andere) gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van de Betrokkene
  • Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens
  • Gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteits)fraude
 • Verwerken / Verwerking: Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
 • AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening. De AVG vervangt de Wbp per 25 mei 2018.
 1. Toepasselijkheid en looptijd

2.1 Deze Overeenkomst is van toepassing op iedere Verwerking die door Ons als Verwerker wordt gedaan op basis van de Onderliggende opdracht, gegeven door U als Verantwoordelijke.

2.2 Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum waarop de Onderliggende opdracht van kracht wordt en eindigt op het moment dat wij geen Persoonsgegevens meer onder ons

hebben die wij in het kader van de Onderliggende Opdracht voor u verwerken. Het is niet

mogelijk om deze Overeenkomst tussentijds op te zeggen.

2.3 Artikel 6 en 7 van deze Overeenkomst blijven gelden, ook nadat de Overeenkomst (of de

Onderliggende opdracht) is geëindigd.

 1. Verwerking

3.1 Wij Verwerken de Persoonsgegevens uitsluitend op de manier die Wij met U hebben afgesproken in de Onderliggende opdracht. Dit Verwerken doen Wij niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze Onderliggende opdracht. De Verwerking vindt plaats volgens Uw schriftelijke instructies, tenzij Wij op grond van de wet‐ of regelgeving verplicht zijn om anders te handelen (bijvoorbeeld bij het maken van een afweging of een melding van een “ongebruikelijke transactie” moet worden gedaan in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)). Indien een instructie, naar onze mening, een inbreuk maakt op de AVG stellen wij U daarvan onmiddellijk in kennis.

3.2 De Verwerking vindt plaats onder Uw verantwoordelijkheid. Wij hebben geen zeggenschap over het doel en de middelen van de Verwerking en nemen geen beslissingen over zaken als het gebruik van Persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor u verwerkte Persoonsgegevens en het verstrekken van Persoonsgegevens aan Derden. U moet er voor zorgen dat U het doel en de middelen van de Verwerking van de Persoonsgegevens duidelijk heeft vastgesteld. De zeggenschap over de Persoonsgegevens berust nooit bij Ons. Als Wij een zelfstandige verplichting mochten hebben op basis van wettelijke voorschriften of de voor payroll professionals geldende beroeps‐ en gedragsregels met betrekking tot Verwerking van Persoonsgegevens, dan leven Wij deze verplichtingen na. 3.3 U bent wettelijk verplicht de vigerende wet‐ en regelgeving op het gebied van privacy na te leven. In het bijzonder dient u vast te stellen of er sprake is van een rechtmatige grondslag voor het Verwerken van de Persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat Wij voldoen aan de op ons als Verwerker van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van de Verwerking van Persoonsgegevens en de afspraken die We hebben gemaakt in deze Overeenkomst.

3.4 Wij zorgen ervoor dat alleen Onze Medewerkers toegang hebben tot de Persoonsgegevens. De uitzondering hierop is opgenomen in artikel 3.5. Wij beperken de toegang tot Medewerkers voor wie de toegang noodzakelijk is voor hun werkzaamheden, waarbij de toegang beperkt is tot Persoonsgegevens die deze Medewerkers nodig hebben voor hun werkzaamheden. Wij zorgen er bovendien voor dat de Medewerkers die toegang hebben tot de Persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met Persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.

3.5 Wij kunnen andere verwerkers (Sub‐verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de Onderliggende opdracht, bijvoorbeeld als deze Sub-verwerkers over specialistische kennis of middelen beschikken waarover Wij niet beschikken.

U geeft hierbij aan ons uw toestemming, in algemene zin, om in het kader van de Opdracht gebruik te maken van diensten van Sub-verwerkers binnen de Europese Economische Ruimte alsmede van Sub-verwerkers in landen waarvan de Europese Commissie heeft bepaald dat deze landen een passend beschermingsniveau bieden. Indien Wij gebruik wensen te maken van diensten van Sub-verwerkers gevestigd in een land dat geen passend beschermingsniveau biedt zoals hiervoor bedoeld, dienen Wij eerst daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming te ontvangen van U, welke toestemming U niet op onredelijke gronden zal onthouden. U zult uw toestemming niet onthouden indien de Sub-verwerker voorkomt op de lijst van actieve gecertificeerde Privacy Shield organisaties die zich dienen te houden aan de Privacy Shield beginselen.

3.6 U geeft hierbij ons uw toestemming, in algemene zin, om in het kader van de Opdracht gebruik te maken van diensten van Sub-verwerkers zoals gespecificeerd op onze website www.salariseninkomen.nl/AVG. Wij zullen alvorens een Sub-verwerker te vervangen dan wel een nieuwe Sub-verwerker in te schakelen, zorgen dat het overzicht op www.salariseninkomen.nl/AVG geüpdatet wordt. U zorgt voor periodieke raadpleging van www.salariseninkomen.nl/AVG. Indien U zich op redelijke gronden niet kan verenigen met de voorgenomen wijziging of toevoeging van een bepaalde Sub-verwerker is het U toegestaan daartegen bezwaar te maken. Het is ons toegestaan om binnen een termijn van vier (4) weken een alternatief te bieden, om de relevante dienst voort te zetten. Indien Wij geen alternatief bieden, dan is het U toegestaan om de Opdracht op te zeggen, zonder dat Wij tegenover U gehouden zijn tot schadevergoeding wegens de beëindiging. Wij zullen aan de door ons ingeschakelde Sub-verwerkers dezelfde verplichtingen opleggen als de verplichtingen die voor ons voortvloeien uit deze Overeenkomst.

3.7 Voor zover mogelijk verlenen Wij U bijstand bij het vervullen van Uw verplichtingen om verzoeken om uitoefening van rechten van Betrokkenen af te handelen. Als Wij (rechtstreeks) verzoeken ontvangen van Betrokkene(n) om uitoefening van hun rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of verwijdering van Persoonsgegevens), dan zenden Wij deze verzoeken door naar U. U handelt deze verzoeken zelf af, waarbij Wij U natuurlijk behulpzaam kunnen zijn als Wij in het kader van de Onderliggende opdracht toegang hebben tot deze Persoonsgegevens. Hiervoor kunnen wij kosten in rekening brengen.

3.8 Wij zullen de Persoonsgegevens alleen Verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij Wij hierover met U andere afspraken hebben gemaakt. Deze afspraken leggen Wij Gezamenlijk schriftelijk vast, of per e‐mail.

3.9 Als Wij een verzoek krijgen om Persoonsgegevens ter beschikking te stellen dan doen Wij dit alleen als het verzoek is gedaan door een daartoe bevoegde instantie. Bovendien beoordelen Wij eerst of Wij van mening zijn dat het verzoek bindend is, of dat Wij op grond van gedrags‐ en beroepsregels aan het verzoek moeten voldoen. Als er geen strafrechtelijke of andere juridische belemmeringen zijn, dan stellen Wij U op de hoogte van het verzoek. Wij proberen dat op zodanig korte termijn te doen, dat het voor U mogelijk is om eventuele rechtsmiddelen tegen de verstrekking van de Persoonsgegevens in te stellen. Als Wij U op de hoogte mogen stellen dan zullen Wij ook met U overleggen over de wijze waarop en welke gegevens Wij ter beschikking zullen stellen.

3.10 De verwerkingen vinden plaats voor de duur van de opdracht of voor zo lang dat op grond van geldende wet, en/of (beroeps)regelgeving nodig wordt geacht.

 1. Beveiligingsmaatregelen

4.1 Wij hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen teneinde onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens en het verlies van persoonsgegevens tegen te gaan. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.

4.2 Wij informeren U als een van de beveiligingsmaatregelen substantieel wijzigt.

4.3 Wij bieden passende waarborgen voor de toepassing van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen. Als U de wijze waarop Wij de beveiligingsmaatregelen naleven wilt laten inspecteren, dan kunt U hiertoe een verzoek aan Ons doen. Wij zullen hierover Gezamenlijk met U afspraken maken. De kosten van een inspectie zijn voor Uw rekening. U stelt aan Ons een kopie van het inspectierapport ter beschikking.

 1. Datalekken

5.1 Als er sprake is van een Datalek dan stellen Wij U daarvan op de hoogte. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit Datalek hebben ontdekt, of zo snel mogelijk nadat wij daarover door Onze Sub‐verwerkers zijn geïnformeerd. Nadere afspraken over de wijze waarop zijn opgenomen in artikel 11 van deze Overeenkomst. Wij zullen U daarbij voorzien van de informatie die U redelijkerwijs nodig heeft om ‐ indien nodig ‐ een juiste en volledige melding te doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de Betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken c.q. wij zenden de melding van onze Sub‐bewerker aan u door. Ook van de door Ons, of onze Sub‐bewerker, naar aanleiding van het Datalek genomen maatregelen houden Wij U op de hoogte.

5.2 De melding van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) Betrokkene(n) is altijd Uw eigen verantwoordelijkheid.

5.3 Het (bij)houden van een register van Datalekken is altijd Uw eigen verantwoordelijkheid.

 1. Geheimhoudingsplicht:

6.1 Wij houden de van u verkregen Persoonsgegevens geheim en verplichten Onze Medewerkers en eventuele Sub‐verwerkers ook tot geheimhouding. Payroll professionals nemen met betrekking tot de aan hen toevertrouwde Persoonsgegevens geheimhouding in acht zoals deze voor payroll professionals geldt op basis de beroeps‐ en gedragsregels. Een overzicht van deze beroeps‐ en gedragsregels kunt U vinden op de website van de NIRPA (www.nirpa.nl).

 1. Aansprakelijkheid

7.1 U staat er voor in dat de Verwerking van Persoonsgegevens op basis van deze Overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van Betrokkene(n).

7.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door U niet naleven van de AVG of andere wet‐ of regelgeving. U vrijwaart ons ook voor aanspraken van Derden op grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die Derden hebben geleden (materieel maar ook immaterieel), maar ook voor de kosten die Wij in verband daarmee moeten maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische procedure, en de kosten van eventuele boetes die aan Ons worden opgelegd ten gevolge van Uw handelen.

7.3 De in de Onderliggende opdracht en daarbij behorende algemene voorwaarden overeengekomen beperking van Onze aansprakelijkheid is van kracht op de verplichtingen zoals opgenomen in deze Overeenkomst, met dien verstande dat een of meerdere schadevorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst en /of de Onderliggende opdracht nimmer tot overschrijding van de beperking kan leiden.

 1. Overdraagbaarheid Overeenkomst

8.1 Het is voor U en Ons, behalve als Wij Gezamenlijk schriftelijke anders afspreken, niet toegestaan om deze Overeenkomst en de rechten en de plichten die samenhangen met deze Overeenkomst over te dragen aan een ander.

 1. Beëindiging en teruggave / vernietiging Persoonsgegevens

9.1 Als de Onderliggende opdracht wordt beëindigd dan zullen Wij de door U aan Ons verstrekte Persoonsgegevens aan U terug overdragen of – als U Ons daarom verzoekt – vernietigen. Wij zullen een kopie van de Persoonsgegevens bewaren als Wij hiertoe op grond van wet‐ of (beroeps)regelgeving verplicht zijn.

9.2 De kosten van het verzamelen en overdragen van Persoonsgegevens bij het eindigen van de Onderliggende opdracht zijn voor Uw rekening. Datzelfde geldt voor de kosten van de vernietiging van de Persoonsgegevens. Als U daarom vraagt dan geven Wij U vooraf een kosteninschatting.

 1. Aanvullingen en wijziging Overeenkomst

10.1 Aanvullingen en wijzigingen op deze Overeenkomst zijn alleen geldig als ze op schrift zijn gesteld. Onder “schriftelijk” worden ook wijzigingen begrepen die per e‐mail zijn gecommuniceerd, gevolgd door een akkoord per e‐mail van de andere partij.

10.2 Een wijziging in de verwerkte Persoonsgegevens of in de betrouwbaarheidseisen, de privacyregelgeving of uw eisen kan aanleiding zijn om deze Overeenkomst aan te vullen of te wijzigen. Indien dit leidt tot significante aanpassingen in de onderliggende opdracht, of wanneer Wij niet kunnen voorzien in een passend niveau van bescherming, kan dit voor Ons reden zijn om de Onderliggende opdracht te beëindigen.

 1. Slotbepalingen

11.1 Op Uw verzoek stellen Wij U alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming van de in deze Overeenkomst neergelegde verplichtingen aan te tonen. Wij maken audits mogelijk, waaronder inspecties, door U of een door U gemachtigde controleur en dragen er aan bij. De kosten van dergelijke verzoeken, audits of inspecties zijn voor Uw rekening. Ook eventuele audits bij Onze Sub‐bewerkers zijn voor Uw rekening.

11.2 Partijen werken desgevraagd samen met de toezichthoudende autoriteit bij het vervullen van haar taken.

11.3 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst.

11.4 Deze Overeenkomst is hoger in rang dan andere door Ons met U gesloten overeenkomsten. Als U algemene voorwaarden gebruikt dan zijn deze niet van toepassing op deze Overeenkomst. De bepalingen uit deze Overeenkomst gaan boven de bepalingen in Onze algemene voorwaarden, tenzij expliciet naar een bepaling in de algemene voorwaarden wordt verwezen.

11.5 Als één of meerdere bepalingen in deze Overeenkomst niet geldig blijken te zijn, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de andere bepalingen in deze Overeenkomst. Wij treden dan met U in overleg om Gezamenlijk een nieuwe bepaling op te stellen. Deze bepaling zal zoveel als mogelijk in de geest zijn van de ongeldige bepaling, maar dan uiteraard zo vormgegeven dat de bepaling wel geldig is.

11.6 Mededelingen in het kader van deze Overeenkomst (inclusief mededelingen in het kader van artikel 5 – Datalekken) zullen door U en Ons worden gedaan aan onderstaande Medewerkers:

Verwerker:

Nick Doornekamp

Eigenaar

[email protected]

033 711 55 24

Verwerkingsverantwoordelijke:

De persoon die geldt als vertegenwoordiger van de opdrachtgever en de opdracht is aagegaan.

Als de gegevens behorend bij de bovengenoemde Medewerkers veranderen, of als zij worden vervangen door andere Medewerkers, dan lichten We elkaar daarover in.

Persoonsgegevens

De volgende Persoonsgegevens van Uw medewerkers kunnen c.q. zullen in het kader van de

salarisadministratie worden verwerkt:

‐ Naam

‐ Adres

‐ Woonplaats

‐ Geboortedatum

‐ BSN

‐ Beroepsgegevens

‐ Opleidingsgegevens

‐ Verlof en verzuimgegevens

‐ Salarisgegevens

‐ Gegevens in-/uitstroom dienstverband

‐ Gegevens uitkeringsituatie

‐ Gegevens pensioendeelname

‐ Legitimatienummer en type

‐ Nationaliteit

‐ Bankrekeningnummer

‐ medewerker uit uitkeringssituatie ja/nee, en type uitkering indien van toepassing

‐ Geslacht

‐ Contactgegevens (zoals e‐mailadres)

‐ Kenteken, merk, type, cataloguswaarde auto van de zaak

Bovengenoemde opsomming is niet limitatief. In het kader van onze dienstverlening dan wel de daartoe gebruikte applicatie(s) kunnen aanvullende Persoonsgegevens worden verstrekt en/of kunnen gebruikers (zowel Partijen als Medewerkers van Opdrachtgever) documenten toevoegen. Die documenten kunnen eveneens andere (categorieën) Persoonsgegevens bevatten.