Gebruikelijk loon verhoogd naar EUR 44.000 in 2014
11 december 2013
Verplichtingen loonstrook
24 augustus 2014
Gebruikelijk loon verhoogd naar EUR 44.000 in 2014
11 december 2013
Verplichtingen loonstrook
24 augustus 2014

Eenmalige verlenging van de 16% werkgeversheffing over loon hoger dan EUR 150.000

 

De vorig jaar geïntroduceerde 16% werkgeversheffing over het door een werknemer in 2012 genoten loon, voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (inclusief bonussen) hoger was dan EUR 150.000, wordt éénmalig verlengd. De vormgeving is ongewijzigd, hetgeen kort gezegd impliceert dat een werkgever in 2014 een 16% werkgeversheffing verschuldigd is, indien en voor zover het in 2013 door een werknemer genoten loon uit tegenwoordige dienstbetrekking hoger is dan EUR 150.000.

Het object van de heffing wordt geacht te zijn genoten op 31 maart 2014, hetgeen in de meeste gevallen betekent dat deze heffing op de loonbelastingaangifte over de maand maart 2014, ofwel in april 2014, moet worden afgedragen.

Tegen de afdracht in 2013 over 2012, ook wel “crisisheffing 2013” genoemd, is door veel inhoudingsplichtigen bezwaar aangetekend. De inhoudingsplichtigen die daartegen bezwaar hebben gemaakt wordt de mogelijkheid geboden een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst te sluiten, waardoor hun bezwaarschriften zullen worden afgedaan in lijn met de uitkomst van een aantal bij de belastingrechter nog te voeren proefprocedures.

Ook tegen de voorgestelde crisisheffing 2014 kan desgewenst te zijner tijd, i.e. in april/mei 2014, bezwaar worden aangetekend.

Comments are closed.