Agenda-gebruikelijk-loon-2020
Gebruikelijk loon 2020 verhoogd naar € 46.000
5 januari 2020
verklarende woordenlijst loonheffingen
Verklarende woordenlijst loonheffingen (A t/m L)
28 februari 2020
Agenda-gebruikelijk-loon-2020
Gebruikelijk loon 2020 verhoogd naar € 46.000
5 januari 2020
verklarende woordenlijst loonheffingen
Verklarende woordenlijst loonheffingen (A t/m L)
28 februari 2020

Verklarende woordenlijst loonheffingen (M t/m Z)

verklarende woordenlijst loonheffingen

Maximumbijdrageloon

Het maximumbedrag aan loon waarover u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekent. In 2019 is het maximumbijdrageloon € 55.927 op jaarbasis.

Maximumpremieloon

Het maximumbedrag aan loon waarover u de premies werknemersverzekeringen berekent. Zie ook premieloon. In 2019 is het maximumbijdrageloon € 55.927 op jaarbasis.

Meewerkend kind

Een kind dat meewerkt in de onderneming van zijn ouder(s) en voldoet aan bepaalde voorwaarden:

  • Het kind is niet in echte dienstbetrekking bij de ouder(s).
  • De onderneming wordt niet (mede) voor rekening van het kind gedreven.

Voor dit kind geldt een vereenvoudigde regeling voor de berekening van de loonheffingen en het doen van aangifte loonheffingen.

Minimumloon

Het wettelijk vastgestelde loon dat u minimaal moet betalen aan uw werknemers.

Naheffingsaanslag loonheffingen

Een aanslag voor niet, te weinig of te laat betaalde loonheffingen met daarbij eventueel een boete en/of belastingrente.

Nationaliteit

De nationaliteit waarmee iemand zich bij u identificeert. Iemand kan meer dan één nationaliteit hebben.

Netto-brutoberekening

Het omrekenen van een nettoloon naar een brutoloon om de loonheffingen te berekenen.

Nettoloonafspraak

Een afspraak tussen de werkgever en de werknemer waarbij de werkgever de loonheffingen voor zijn rekening neemt.

Nominale premie Zvw

De totale premie die de werknemer betaalt aan zijn zorgverzekeraar voor het basispakket van de zorgverzekering.

Nominatief deel van de aangifte loonheffingen

Hierin staan de gegevens per werknemer die van belang zijn voor de aangifte loonheffingen.

Omzetbelasting

Officiële naam van de btw. De afkorting btw duidt op het systeem van heffing: heffing van belasting over de toegevoegde waarde.

Optie of aandelenoptie

Een recht om tegen een vooraf bepaalde prijs een aandeel te kopen in een onderneming.

Opting-in

Een regeling waarbij een arbeidsrelatie tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer door een gezamenlijke verklaring voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen wordt beschouwd als een fictieve dienstbetrekking. De opdrachtnemer wordt wel pseudowerknemer genoemd.

Personeelsnummer

Het nummer waaronder een personeelslid in uw administratie is geregistreerd.

Pleegkind

Een kind dat geen eigen kind is, maar wordt opgevoed en onderhouden als een eigen kind.

Polisadministratie

Het gegevensbestand van UWV waarin alle werknemersgegevens van de aangifte loonheffingen worden opgeslagen.

Premieloon

Het premieloon is het loon voor de werknemersverzekeringen (loon SV) waarbij u per werknemer per loontijdvak rekening houdt met het maximumpremieloon. In 2019 is het maximumpremieloon € 55.927.

Private Aanvulling Werkloosheidswet en loongerelateerde WGA

De private aanvulling Werkloosheidswet en loongerelateerde WGA (PAWW) is een uitkering die ingaat als de WW-uitkering of de loongerelateerde WGA-uitkering stopt.

Re-integratie

Als uw werknemer door ziekte langere tijd niet kan werken, zijn de overheid, u en de werknemer verplicht om ervoor te zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Dat noemen we re-integratie.

Sectorindeling

De sectorindeling is de indeling van bedrijven in sectoren op basis van hun maatschappelijke functie. Deze indeling bepaalt de hoogte van de sectorpremie. Elke inhoudingsplichtige met verzekerd personeel is aangesloten bij een sector. Wij delen die sector in een beschikking aan u mee.

Socialezekerheidsverdrag

Verdrag tussen 2 landen waarin is geregeld waar iemand is verzekerd voor de sociale verzekeringen.

Sociale Verzekeringsbank

Uitvoeringsinstantie die de volksverzekeringen (AOW, Wlz, Anw en AKW) uitvoert.

Speur- en ontwikkelingswerk

  • ontwikkeling van technisch nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur
  • technisch wetenschappelijk onderzoek
  • een analyse van de technische haalbaarheid van een eigen S&O-project
  • procesgericht technisch onderzoek

SV-loon

Zie loon voor de werknemersverzekeringen.

Tijdvakcode

De code die aangeeft over welke periode u aangifte loonheffingen doet.

Tijdvakloon

Het loon dat de werknemer over een bepaald tijdvak geniet, bijvoorbeeld een week of een maand.

Tijdvaktabel

De tabel die u moet toepassen om de loonbelasting/premie volksverzekeringen over het tijdvakloon te berekenen.

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

UWV verzorgt het beheer van de polisadministratie en de uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de ZW, de WW, de Wet Wajong, de WAO en de WIA, en levert re-integratiediensten.

Vakantiebonnen

Vakantiebonnen zijn zelfstandige rechten op vakantiegeld en vakantietoeslag die een werknemer naast het normale loon krijgt. Vakantiebonnen zijn in de cao geregeld en komen maar in enkele branches voor, zoals de bouw. Hoewel er meestal geen sprake meer is van het plakken van bonnen in een bonnenboekje maar van een ‘rechtenbeheersysteem’, wordt deze term nog veel gebruikt. Voor het belasten van deze bonnen geldt een bijzondere regeling.

Vakantiebijslag

Vakantiebijslag (of vakantietoeslag) is het bedrag dat meestal in 1 bedrag als bijzondere beloning in de maand mei of juni aan de werknemer wordt betaald.

Vakantiegeld

Vakantiegeld is het doorbetaalde reguliere loon dat een werknemer krijgt tijdens zijn verlof.

Vaste inrichting

Een vaste inrichting is een bedrijfsruimte in Nederland die over voldoende faciliteiten beschikt om als een zelfstandige onderneming te kunnen functioneren. Vanuit de bedrijfsruimte worden leveringen en/of diensten aan derden verricht. Voorbeelden van een vaste inrichting zijn:

  • een winkel of een andere vaste verkoopgelegenheid
  • een werkplaats of een fabriek met kantoor

Er is geen sprake van een vaste inrichting bij een opslagruimte, een goederendepot of een inrichting waar alleen maar ondersteunende activiteiten plaatsvinden. Denk hierbij aan onderzoek, reclame en het verstrekken van inlichtingen. Een vakantiewoning die voor verhuur is bestemd, is ook geen vaste inrichting.

Vergrijpboete

Een boete die wij kunnen opleggen als u de loonheffingen niet of te laat betaalt of als u te weinig loonheffingen betaalt. Er moet daarbij wel sprake zijn van (voorwaardelijke) opzet of grove schuld.

Verzuimboete

Een boete die wij kunnen opleggen als u de aangifte-, betaal- of correctieverplichting niet nakomt en er geen sprake is van opzet of grove schuld.

Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR)

De premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekent u op basis van het voortschrijdend cumulatief rekenen. U past hierbij de grondslagaanwasmethode toe. Bij deze methode berekent u per werknemer het cumulatieve premieloon (of het cumulatieve bijdrageloon) tot en met het tijdvak waarover u aangifte moet doen. Van dit bedrag trekt u af het cumulatieve premieloon (of het cumulatieve bijdrageloon) van de werknemer tot dit tijdvak. Het verschil is de aanwas van het cumulatieve premieloon (of van het cumulatieve bijdrageloon). Over deze aanwas berekent u de premies of de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.

Werkgeversheffing Zvw

Het bedrag voor de Zvw dat voor uw rekening is en dat u aan ons betaalt over het loon van de meeste werknemers.

Werkkostenregeling (WKR)

Met deze regeling kunt u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Over het deel boven de vrije ruimte betaalt u 80% eindheffing. Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast vergoeden of verstrekken door gebruik te maken van gerichte vrijstellingen.

Werknemer

Natuurlijk persoon die in een echte of fictieve dienstbetrekking bij u werkt. Maar ook een uitkeringsgerechtigde die loon uit vroegere dienstbetrekking van zichzelf of van een ander krijgt.

Witte tabel

De tabel die u moet gebruiken voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen over loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.

Woon-werkverkeer

De reizen die een werknemer maakt tussen zijn huis en een vaste werkplek.

Comments are closed.