verklarende woordenlijst loonheffingen
Verklarende woordenlijst loonheffingen (M t/m Z)
28 februari 2020
Bijtelling gebruikelijk loon
Kan je bijtelling meetellen als gebruikelijk loon?
4 maart 2020
verklarende woordenlijst loonheffingen
Verklarende woordenlijst loonheffingen (M t/m Z)
28 februari 2020
Bijtelling gebruikelijk loon
Kan je bijtelling meetellen als gebruikelijk loon?
4 maart 2020

Verklarende woordenlijst loonheffingen (A t/m L)

verklarende woordenlijst loonheffingen

Aangifte loonheffingen

De opgaaf die u aan ons moet doen van de collectieve gegevens en de werknemersgegevens die van belang zijn voor de te betalen loonheffingen.

Aangiftetermijn

De termijn waarbinnen u aangifte loonheffingen moet doen.

Aangiftetijdvak

De periode waarover u aangifte moet doen.

Aangifteverzuim

U doet geen, onjuist, onvolledig of niet op tijd aangifte.

Aanmerkelijk belang

Iemand is aandeelhouder met een aanmerkelijk belang als hij, eventueel met zijn fiscale partner:

 • 5% of meer van de aandelen heeft in een vennootschap
 • rechten heeft om voor 5% of meer aandelen in een vennootschap te kopen
 • winstbewijzen heeft om 5% of meer van de jaarwinst – of van een uitkering bij liquidatie – van de vennootschap te krijgen
 • voor 5% of meer stemrecht heeft in de algemene vergadering van een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag

Aansprakelijkheid

Een door ons aan u opgelegde verplichting om de loonheffingen te betalen van een andere werkgever, die zijn schulden niet heeft betaald.

Aanwas van het cumulatieve premieloon

Zie voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR).

Afdrachtvermindering

Een korting op de te betalen loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffingen.

Anoniementarief

Het tarief dat u voor de loonheffingen moet toepassen als:

 • een (nieuwe) werknemer u niet de vereiste gegevens geeft (bijvoorbeeld zijn burgerservicenummer en geboortedatum)
 • u de identiteit van een werknemer niet op de voorgeschreven manier vaststelt
 • u de gegevens van een werknemer niet op de juiste manier bij uw loonadministratie bewaart

AOW-leeftijd

De leeftijd waarop een werknemer of uitkeringsgerechtigde recht krijgt op de AOW-uitkering (ook wel: AOW-gerechtigde leeftijd).

Belastingrente

Belastingrente is:

 • rente die wij in rekening brengen als u de loonheffingen niet, of niet op tijd betaalt
 • rente die wij in een aantal gevallen vergoeden als wij loonheffingen aan u terugbetalen

Belastingverdrag

Verdrag tussen 2 landen waarin is geregeld welk land over welke inkomsten belasting mag heffen.

Beschikking

Een schriftelijke en gemotiveerde beslissing van ons, eventueel als antwoord op een verzoek of een bezwaar.

Burgerservicenummer

Het nummer waarmee natuurlijke personen die bij een Nederlandse gemeente zijn ingeschreven, bij de overheid zijn geregistreerd.

Bijdrage Zvw

Het bedrag voor de Zvw dat u inhoudt op het nettoloon van uw werknemer en dat u aan ons betaalt.

Bijzondere beloning

Een beloning die in de regel maar eenmaal of eenmaal per jaar wordt toegekend. Bijvoorbeeld tantième, gratificatie en vakantiebijslag.

Cafetariaregeling

Regeling waarbij de werknemer kan bepalen hoe hij zijn loon samenstelt.

Collectief deel van de aangifte loonheffingen

Hierin staan de totalen van de lonen en de te betalen loonheffingen van alle werknemers.

Concernregeling

Regeling waarmee u de vrije ruimte en de eventuele eindheffing van de werkkostenregeling op concernniveau mag berekenen. De regeling geldt voor alle concernonderdelen die het hele kalenderjaar een concern vormen.

Correctie

Met een correctie kunt u een eerder verzonden aangifte loonheffingen corrigeren.

Detacheren

Het tijdelijk uitlenen van een werknemer aan een derde partij.

Dienstbetrekking

Een arbeidsrelatie gebaseerd op een arbeidsovereenkomst tussen een inhoudingsplichtige en een werknemer volgens het Burgerlijk Wetboek.

Eerstedagsmelding

Melding aan ons van de gegevens van een nieuwe werknemer.

Eindheffing

Heffing van de loonbelasting/premie volksverzekeringen over bepaalde loonbestanddelen in de vorm van eindheffing. Eindheffing wordt niet op het loon van de werknemer ingehouden, maar komt voor rekening van de werkgever. Bij eindheffing voor naheffingsaanslagen worden alle loonheffingen door de werkgever betaald.

EU-verordening

Een door de Europese Unie vastgesteld algemeen bindend voorschrift.

Europese Economische Ruimte (EER)

Een akkoord tussen de landen van de Europese Unie (EU) en de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), met uitzondering van Zwitserland. Tot de EER horen alle landen van de Europese Unie en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Europese Unie (EU)

Een economisch en politiek samenwerkingsverband van 28 Europese landen.

Extraterritoriale werknemers

Dit zijn werknemers die:

 • u uit het buitenland hebt geworven of die vanuit een ander land zijn uitgezonden om in Nederland te werken
 • uitgezonden worden om in het buitenland voor u te werken

Fictieve dienstbetrekking

Een arbeidsverhouding tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer die geen dienstbetrekking is volgens het Burgerlijk Wetboek, maar door de wetgever als dienstbetrekking is aangewezen.

Fiscaal nummer

Het fiscaal nummer is een nummer waarmee een niet-natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een stichting, vereniging, vof of bv, is geregistreerd bij de Belastingdienst en UWV.

Fiscaal partner

De fiscaal partner van uw werknemer is:

 • de echtgenoot of geregistreerd partner van uw werknemer
 • degene met wie uw werknemer op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP) en voldoet aan aanvullende voorwaarden

Gedifferentieerde premie Whk

De premie Werkhervattingskas (Whk) die wij individueel voor u vaststellen, naast de basispremie WAO/WIA.

Gemoedsbezwaarde

Een inhoudingsplichtige of werknemer die op grond van zijn levensovertuiging bezwaren heeft tegen elke vorm van verzekeren, dus ook tegen de volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet.

Genietingsmoment

Tijdstip waarop u het loon betaalt, verrekent of ter beschikking stelt, of waarop het loon rentedragend of vorderbaar en inbaar wordt.

Groene tabel

De tabel die u moet gebruiken voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen over loon uit vroegere dienstbetrekking en daarmee gelijkgestelde uitkeringen.

Grondslagaanwasmethode

Zie voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR).

Heffingskorting

Korting op de te betalen belasting en/of premie volksverzekeringen.

Herleidingsregels

Er zijn werknemers voor wie u de witte of groene tabel niet zomaar kunt toepassen. Met de herleidingsregels kunt u de inhoudingen uit de witte en groene tabellen omrekenen. Het gaat om werknemers die:

 • alleen loonbelasting moeten betalen
 • alleen premie volksverzekeringen moeten betalen
 • geen premies hoeven te betalen voor een of meer volksverzekeringen

Identificatieplicht

De wettelijke verplichting om in bepaalde situaties de identiteit van iemand vast te stellen. U moet bijvoorbeeld de identiteit van een werknemer vaststellen uiterlijk op de dag voor zijn eerste werkdag, of op de eerste werkdag als u op deze dag uw werknemer aanneemt.

Inhoudingsplichtige

Een werkgever, uitkeringsinstantie, pensioenfonds, enzovoort die loonheffingen moet inhouden op of betalen over het loon, de uitkering, het pensioen en dergelijke.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

De overkoepelende term voor de werkgeversheffing Zvw en de bijdrage Zvw.

Inkomstenperiode

De periode binnen een aangiftetijdvak waarin voor een inkomstenverhouding een bepaalde code of indicatie geldt. Binnen een aangiftetijdvak kunnen meerdere inkomstenperiodes voorkomen.

Inkomstenverhouding

Het begrip ‘inkomstenverhouding’ omvat de verschillende soorten dienstbetrekking. Maar ook andere inkomstenrelaties waarbij u loonheffingen moet inhouden, vallen hieronder, zoals de relatie met sommige artiesten en beroepssporters. In tegenstelling tot de dienstbetrekking is de inkomstenverhouding gekoppeld aan uw loonheffingennummer.

Inloggen voor ondernemers

Via ‘Inloggen voor ondernemers’ kunt u met uw gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op een beveiligd gedeelte voor ondernemers. Hier staat informatie over de aangiften die u nog moet doen en u ziet welke aangiften (of losse correcties) wij hebben ontvangen. Ons aangifteprogramma voor de loonheffingen kunt u hier ook downloaden.

Loon in natura

Loon in natura is het loon dat de werkgever niet in geld uitbetaalt. Het is een voordeel uit de dienstbetrekking en daarom belast voor de loonheffingen. De werkgever kan loon in natura aan zijn werknemer verstrekken of ter beschikking stellen. In het 1e geval wordt de werknemer eigenaar en in het 2e geval blijft de werkgever eigenaar.

Loon voor de werknemersverzekeringen

Het loon van een werknemer dat als basis dient voor de berekening van de premies werknemersverzekeringen zonder dat rekening is gehouden met het maximumpremieloon (in 2018: € 54.614 op jaarbasis).

Loonheffingen

Loonheffingen zijn:

 • loonbelasting/premie volksverzekeringen
 • premies werknemersverzekeringen
 • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (werkgeversheffing Zvw en bijdrage Zvw)

Loonheffingskorting

Korting op de in te houden loonbelasting/premie volksverzekeringen. Er zijn 6 verschillende loonheffingskortingen:

 • de algemene heffingskorting
 • de arbeidskorting
 • de ouderenkorting
 • de alleenstaande-ouderenkorting
 • de jonggehandicaptenkorting
 • de levensloopverlofkorting

De kortingen zijn in de groene en witte tabellen verwerkt. Dit geldt niet voor de jonggehandicaptenkorting en de levensloopverlofkorting. Die moet u zelf berekenen.

Loonstaat

Het document waarin u de gegevens van uw werknemer en zijn loon vastlegt die van belang zijn voor de berekening van de loonheffingen. U mag de loonstaat ook digitaal bijhouden, als die minimaal dezelfde informatie bevat.

Loontijdvak

Het tijdvak waarover uw werknemer loon geniet. Bijvoorbeeld een dag, een week of een maand.

Lijfrente-uitkering

Een periodieke uitkering (bijvoorbeeld per maand, kwartaal of jaar) die iemand ontvangt tijdens zijn leven of dat van een ander.

Bron: Belastingdienst.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *