Checklist aangifte inkomstenbelasting
16 februari 2011
Reizen met openbaar vervoer
16 februari 2011
Checklist aangifte inkomstenbelasting
16 februari 2011
Reizen met openbaar vervoer
16 februari 2011

Overzicht van ontslagzaken waarin werknemer in het gelijk gesteld wordt.

Het ontslagstelsel in Nederland is zo ingericht dat de werknemer een bijzondere positie inneemt. De werknemer wordt als het ware in bescherming genomen door ons gesloten ontslagstelsel. Deze bescherming komt voor uit het feit dat er een gezagsverhouding bestaat tussen de werkgever en werknemer. Vanwege de machtspositie van de werkgever  is het voor een werknemer moeilijker voor zichzelf op te komen.

In dit artikel geven wij een overzicht van ontslagzaken waarin de werknemer uiteindelijk in het gelijk gesteld is. De reden is vaak het strijdig zijn van het ontslag met het principe van het gesloten ontslagstelsel. Deze vonnissen zijn voor zowel werkgever als werknemer interessante materie om tot bewustwording van de rechtspositie te komen.

  • Het van Zijl – Van Koppen arrest

In dit arrest wijst de Hoge Raad een arrest over de toelaatbaarheid van een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst. De ontbindende voorwaarde bepaald dat het dienstverband van rechtswege eindigt wanneer de werkgever het bedrijf besluit te beëindigen / verkopen. In dit geval wordt de ontbindende voorwaarde uit de arbeidsovereenkomst nietig verklaard en hiermee ook het ontslag. Het beëindigen van zijn bedrijf ontslaat de directie niet van de verplichting een ontslagvergunning aan te vragen voor zijn werknemers.

Een uitgebreide beschrijving van dit arrest en vergelijkbare uitspraken vindt u op http://dare.uva.nl/document/39122

  • Het Ameva – Van Venrooy arrest

Van Venrooij, sinds drie jaar in dienst bij Ameva BV, komt onverwacht terecht in een bespreking met drie vertegenwoordigers van Ameva, waarin hij te horen krijgt dat Ameva de dienstbetrekking met hem wil beëindigen. Tijdens deze bijeenkomst tekent hij een verklaring, waarin hij instemt met de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst. Enkele dagen later protesteert Van Venrooij alsnog tegen de beëindiging. De kantonrechter meent dat de beëindiging niet met wederzijdse instemming tot stand is gekomen, omdat Van Venrooij niet de tijd had gekregen in vrijheid zijn wil te bepalen. In hoger beroep oordeelde de rechtbank, dat met de ondertekening door Van Venrooij een duidelijke en ondubbelzinnige rechtshandeling heeft plaatsgevonden, maar dat Van Venrooij zich op vernietigbaarheid van de overeenkomst kon beroepen, op grond van van misbruik van omstandigheden door Ameva. Het cassatieberoep van Ameva werd verworpen.

Een uitgebreide beschrijving vindt u op hier.

  • Uitspraak: kantonrechter Haarlem, 31 maart 2006, LJN:AV7917

Een dronken werknemer kan volgens de wet op staande voet ontslagen worden, maar uit de rechtspraak blijkt dat alcoholmisbruik lang niet altijd een geldige ontslagreden is. Rechters zien alcoholverslaving eerder als een ziekte waarbij de werkgever zich tot het uiterste moet inspannen om de werknemer te helpen.

Zo wordt in dit geval van een chauffeur op een strooiwagen het verzoek tot ontbinding van de hand gewezen en is werkgever verplicht de werknemer in dienst te houden. Ondanks waarschuwingen en gesprekken met een maatschappelijk werkster op verzoek van de werkgever om zo het alcoholmisbruik te doen stoppen, oordeelt de rechter dat werkgever niet genoeg inspanningen heeft verricht.

Voor de volledige uitspraak kijkt u op: http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=AV7917&u_ljn=AV7917

  • Ontslag van zwangere werkneemster in proeftijd

In de praktijk wordt gesteld dat er omtrent ontslag in de proeftijd weinig ruimte is voor discussie. Toch lijkt er een tendens zichtbaar in de rechtspraak dat ontslag in de proeftijd niet per definitie onaanvechtbaar is. Ook maken werknemers vaker recht op een schadevergoeding.

Onlangs is een uitspraak gepubliceerd van de kantonrechter in Amsterdam. Het betrof het proeftijdontslag van een zwangere werkneemster. De kantonrechter vernietigde het gegeven ontslag en veroordeelde de werkgever tot doorbetaling van het loon.

De werkgever had in de betreffende zaak weliswaar gesteld dat het ontslag plaatsvond vanwege ongeschiktheid van de werkneemster voor de functie, maar de kantonrechter achtte dit onvoldoende aannemelijk. Voor de kantonrechter was van belang dat het ontslag plaatshad kort nadat de betreffende werkneemster een collega had gednformeerd over haar zwangerschap.

Daar kwam bij dat de werkneemster door de werkgever was benaderd voor de betreffende functie vanwege haar kwaliteiten. Tenslotte had de werkneemster slechts 11 uur gewerkt. Gezien deze samenloop van omstandigheden achtte de kantonrechter het onaannemelijk dat het functioneren van de werkneemster werkelijk de reden voor het ontslag was

Hier vindt u het volledige artikel: http://www.pleinplus.nl/nieuws/artikel/12517/rechter_bekijkt_ontslag_in_proeftijd_anders

  • Werpen van hamer naar collega is geen reden voor ontslag op staande voet

Een werknemer gooit een hamer naar een collega. Hij mist weliswaar, maar wordt toch op staande voet ontslagen. Hij vecht dit met succes aan bij de rechter, die het ontslag nietig verklaart. Achterliggende reden was dat de man al 24 jaar in dienst was en altijd goed functioneerde. Aangezien het een eenmalig incident betrof, was ontslag op staande voet een te zwaar middel.

Hier leest u meer over dit voorbeeld en over ontslag op staande voet: http://www.intermediair.nl/artikel/ontslag/51073/ontslag-op-staande-voet.html

Comments are closed.