Geen lager gebruikelijk loon door minder werken
9 maart 2012
Einde onbelaste reiskostenvergoeding in zicht
4 mei 2012
Geen lager gebruikelijk loon door minder werken
9 maart 2012
Einde onbelaste reiskostenvergoeding in zicht
4 mei 2012

Voorbeeldbrief verlagen gebruikelijk loon

Dit artikel werd in 2012 geschreven om dga’s uit te leggen hoe ze een verzoek tot verlaging van het gebruikelijk loon konden indienen. Houdt er rekening mee dat de informatie verouderd is en dat de voorbeeldbrief verlagen gebruikelijk loon waarschijnlijk niet meer in behandeling wordt genomen. De Belastingdienst communiceert sinds 2019 dat ze enkel verzoeken in behandeling neemt die aan bepaalde voorwaarden voldoen. De voorwaarden zijn beschreven op de controlelijst vooroverleg gebruikelijk loon. Lees het geactualiseerde artikel daarover: ‘Hoe een verzoek tot verlaging gebruikelijk loon indienen via vooroverleg‘.

Het gebruikelijk loon voor de aanmerkelijk belanghouder die tevens arbeid verricht in de onderneming wordt jaarlijks door de fiscus opnieuw bepaald. In 2012 bedraagt het gebruikelijk loon € 42.000. Indien op grond van feiten en omstandigheden aannemelijk kan worden gemaakt dat een lager gebruikelijk loon gebruikelijk is, kan het loon op dit lagere bedrag worden vastgesteld. De bewijslast ligt in dit geval bij de ondernemer. Het verdient aanbeveling in geval van een lager salaris dan € 42.000,- dit af te stemmen met de Belastingdienst. Verschillende redenen kunnen aan een lager salaris ten grondslag liggen. Een voorbeeld zou kunnen zijn een lage omzet in de beginfase van een bedrijf.

Het verzoekschrift tot verlaging van het gebruikelijk loon richt u aan het belastingkantoor van uw regio. Welke dat is kunt u vinden op de website van de belastingdienst. Vaak ontvang ik vragen hoe zo’n verzoek eruit dient  te zien. Hier is echter geen eenduidig antwoord op te geven omdat iedere specifieke situatie zijn eigen aanpak ofwel argumentatie vereist. Om u toch een idee te geven is onderstaand een voorbeeldbrief verlagen gebruikelijk loon geplaatst. Denkt u eraan dat het hier gaat om een voorbeeld, en dat verschillende situaties, verschillende argumentatie vereisen.

Belastingkantoor van uw regio

Adres

Postcode & plaats

Amersfoort, 31 december 2011

Betreft:            verlagen gebruikelijk loon

Kenmerk:        <fiscaal nummer>

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij verzoeken wij u om het gebruikelijk loon van de directeur-grootaandeelhouder van Voorbeeld B.V., de heer X,  met ingang van 1 januari 2012 op nihil te stellen.

De reden voor het verzoek is dat Voorbeeld B.V.  zich in de opstartfase bevindt en dat het verwachte  bedrijfsresultaat voorlopig geen ruimte biedt salaris uit te betalen. Een salaris achten wij dan ook niet gebruikelijk. Uiteraard conformeren wij ons aan de wet en zal het gebruikelijk loon bijgesteld worden zodra de financiële positie van de onderneming dit toelaat.

Onderstaand treft u de prognose van het bedrijfsresultaat:

2012                           2013

Omzet             1.500                          10.000

Kosten            1.600                            9.500

Resultaat        –  100                               500

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie graag tegemoet.

Hoogachtend,

De heer X.

Voorbeeld B.V.

Tel.  033 – 7115524

Comments are closed.