Wat is een CAO en AVV
10 oktober 2011
Gebruikelijk dga loon 2012
9 december 2011
Wat is een CAO en AVV
10 oktober 2011
Gebruikelijk dga loon 2012
9 december 2011

Duizenden euro’s besparen door premiekorting in dienst nemen oudere werknemers

U kunt als ondernemer eenvoudig duizenden euro’s op uw personeelskosten besparen door slim gebruik te maken van fiscale regelingen. De overheid geeft forse belastingkortingen aan ondernemingen wanneer zij werknemers in dienst nemen die uit een specifieke uitkeringsituatie komen. Het stoppen van de uitkering levert de schatkist immers een forse besparing op. Veel ondernemers kennen de regeling niet en laten geld liggen.

 

In dit artikel gaan wij in op de premiekorting waar u recht op heeft bij het in dienst nemen van werknemers van 50 jaar of ouder die direct voor indiensttreding recht hadden op 1 van de volgende uitkeringen:

 • werkloosheidsuitkering (WW, IOW, wachtgeld)
  Hieronder valt ook een uitkering waarmee UWV de verplichting van een betalingsonmachtige werkgever overneemt.
 • arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil)
 • nabestaandenuitkering (Anw)
  Voor de werknemer die recht had op een Anw-uitkering, gelden als extra eisen dat hij voor indiensttreding ten minste 2 jaar recht had op de nabestaandenuitkering en dat hij in die periode geen arbeidsinkomen had.
 • inkomensondersteuning Wet Wajong
 • bijstandsuitkering (Wwb, Wwik, IOAW, IOAZ)

Neemt u in 2011 zo’n werknemer in dienst, dan hebt u bij een dienstverband van ten minste 36 uur per week recht op een premiekorting van € 6.500 per jaar. Bij een dienstverband van minder dan 36 uur per week wordt de korting evenredig minder. De premiekorting kan in principe nooit meer zijn dan het bedrag aan premies dat u betaalt voor al uw werknemers als inhoudingsplichtige. U kunt de premiekorting toepassen zolang de dienstbetrekking bestaat, maar maximaal 3 jaar.

 

Voor de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of een vast contract heeft. En ook de hoogte van de uitkering die de werknemer had voordat hij bij u in dienst kwam, is niet van belang: het mag ook een gedeeltelijke uitkering zijn.

 

Doelgroepverklaring

Wilt u de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers toepassen, dan moet u kunnen bewijzen dat de werknemer voor zijn indiensttreding een uitkering kreeg. De werknemer kan een verklaring bij zijn uitkerende instantie aanvragen waarin staat dat hij recht had op een uitkering voor hij bij u in dienst trad. Zo’n verklaring wordt een doelgroepverklaring genoemd. Het aanvragen van de verklaring kan telefonisch bij uw uitkeringsinstantie. Als uw werknemer u schriftelijk machtigt, kunt u die verklaring ook zelf aanvragen. Bewaar deze verklaring bij uw salarisadministratie.

 

Geen recht op premiekorting in dienst nemen oudere werknemers

U hebt geen recht op de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers:

 • voor een werknemer die op het moment van indiensttreding 50 jaar of ouder was en voor wie u daarom recht had op de premievrijstelling oudere werknemers als deze werknemer bij u uit dienst treedt of is getreden en u hem binnen 6 maanden opnieuw aanneemt
 • voor een werknemer die u al in dienst hebt en die meer uur gaat werken of een andere functie krijgt
  Het eventueel al bestaande recht op premiekorting voor deze werknemer loopt wel gewoon door. De premiekorting kan bij een urenuitbreiding in omvang toenemen.
 • bij direct opeenvolgende dienstverbanden, bijvoorbeeld als u een tijdelijk contract verlengt (er is dan geen sprake van een nieuwe dienstbetrekking)
  Het eventueel al bestaande recht op premiekorting voor deze werknemer loopt wel gewoon door.
 • voor dienstbetrekkingen die in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) volledig gesubsidieerd zijn
  Is de dienstbetrekking gedeeltelijk gesubsidieerd, dan komt u wel in aanmerking voor de premiekorting.

 

Voorbeeld:

 

U neemt een werknemer in dienst van 55 jaar oud die direct voorafgaand aan het dienstverband een WW uitkering kreeg. Het dienstverband is aangegaan voor 36 uur per week. U heeft recht op de volledige premiekorting van € 6.500 per jaar. Omdat u dit jaar € 5.000 aan premies werknemersverzekeringen dient af te dragen kunt u niet gebruiken maken van de volledige korting van € 6.500. Zoals gezegd kan de korting nooit meer zijn dan het bedrag te betalen premies. In dit geval dus € 5.000. Het resultaat is dat het bedrag aan af te dragen premies werknemersverzekeringen nihil bedraagt ( € 5.000 – € 5.000 ).

 

De procedure in het kort:

 • indienstneming werknemer uit uitkeringssituatie en ouder dan 50 jaar.
 • Aanvragen doelgroepverklaring door werknemer en bewaren in de salarisadministratie.
 • Premiekorting berekenen naar rato van de arbeidsduur per week.
 • Premiekorting in mindering brengen op bedrag te betalen premies werknemersverzekeringen bij aangifte loonheffingen.
Bron: www.belastingdienst.nl

Comments are closed.