gebruikelijk loon

Bent u werknemer in een bedrijf waarin u een aanmerkelijk belang hebt? Dan geldt voor u de gebruikelijkloonregeling. Bent u de fiscale partner of het kind van de aanmerkelijkbelanghouder? En stelt u vermogen beschikbaar aan de vennootschap of coöperatie? Dan geldt de gebruikelijkloonregeling ook voor u.

 

Minimaal gebruikelijk loon stijgt in 2017 naar € 45.000

In versie 2 van de nieuwsbrief loonheffingen heeft de Belastingdienst bekend gemaakt dat het minimumbedrag gebruikelijk loon voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang in 2017 wordt verhoogd met € 1.000 en dan € 45.000 zal bedragen. Houdt u daar rekening mee bij het vast stellen van uw salaris in 2017.

 

Wat is de gebruikelijkloonregeling?

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een aanmerkelijkbelanghouder wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. In onderstaande tabel ziet u wat wij minimaal een gebruikelijk loon vinden.

 

Jaar Gebruikelijk loon
2017 € 45.000
2016 € 44.000
2015 € 44.000

Hebben anderen een hoger loon?

Is het gebruikelijk dat anderen bij de meest vergelijkbare werkzaamheden een hoger loon krijgen? Dan stellen wij het loon op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% (in 2015, 2016 en 2017) of 70% (in 2014) van het hogere gebruikelijk loon, maar ten minste het loon dat wij gebruikelijk vinden (zie bovenstaande tabel)
  • het loon van de meestverdienende werknemer of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap

Als u aannemelijk kunt maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn, mag u het loon op dit lagere bedrag stellen.

Hebben anderen een lager loon?

Is het gebruikelijk dat anderen bij de meest vergelijkbare werkzaamheden een lager loon krijgen? En kunt u dat aannemelijk maken? Dan stellen wij het loon op dat lagere bedrag. Daarbij moet u een vergelijking maken met de meest vergelijkbare werkzaamheden uit loondienst waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt.

Is uw gebruikelijk loon € 5.000 of lager?

Is het gebruikelijk loon € 5.000 of lager? En kunt u dat aantonen? Dan geeft u voor dat werk het loon aan dat u kreeg. De grens van € 5.000 geldt voor het totaal van uw werkzaamheden voor alle vennootschappen of coöperaties waarin u een aanmerkelijk belang hebt. De grens geldt dus niet per onderneming.

In het belastingplan 2017 is een uitzondering opgenomen voor de gebruikelijkloonregeling voor dga’s van innovatieve startups. Houdt er rekening mee dat het belastingplan op het moment van schrijven nog niet goedgekeurd is door de kamer. 

 

Dga’s van innovatieve start-ups: gebruikelijkloonregeling

Vanaf 2017 mag het belastbare loon van de directeur-grootaandeelhouder (dga) van een innovatieve start-up voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op het wettelijke minimumloon. Dit is volgens het voorstel mogelijk voor dga’s van bedrijven die speur- en ontwikkelingswerk verrichten en voor de toepassing van de S&O-afdrachtvermindering als starter worden aangemerkt. Het doel van deze maatregel is het stimuleren van innovatieve start-ups door een verbetering van hun liquiditeitspositie. Doordat de dga als gevolg van de voorgestelde maatregel zichzelf minder loon hoeft uit te betalen, blijft er met deze maatregel meer geld in de innovatieve start-up beschikbaar om te kunnen groeien.

 

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) van een innovatieve start-up mag minder verdienen dan het wettelijk minimumloon. Hij moet dan wel aannemelijk kunnen maken dat zijn loon lager móet worden vastgesteld. Dit heeft de staatssecretaris gezegd in antwoorden op Kamervragen.

 

bron: Belastingdienst Forum SA

 Gebruikelijk dga loon  2012

Het gebruikelijk loon dga wordt door de fiscus toegepast om te voorkomen dat de directeur-grootaandeelhouder van een bv of ltd (limited)  zichzelf geen of weinig salaris betaalt, om zo het dure schijventarief in de loonbelasting te omzeilen.  Het zou immers voordeliger zijn om dividend uit te laten betalen en zo te profiteren van het lagere gecombineerde tarief van vennootschapsbelasting en de belasting over inkomen uit aanmerkelijk belang.

Jaarlijks wordt het gebruikelijk salaris dga vastgesteld door de belastingdienst. Voor het jaar 2012 is het gebruikelijk loon voor de dga (of aanmerkelijk belanghouder1 die tevens arbeid verricht in de bv/ltd.) vastgesteld op € 42.000,-. Dit is het salaris wat de dga in 2012 op grond van artikel 12a Wet LB 1964 geacht wordt minimaal te genieten en waarover loonheffing afgedragen dient te worden. Ook al wordt er in werkelijkheid minder salaris genoten dient er toch over dit bedrag loonheffing te worden berekend en afgedragen. In bepaalde gevallen kan het gebruikelijk loon lager of hoger gesteld worden.

De fiscus kan een hoger gebruikelijk loon vaststellen indien het salaris voor vergelijkbare functies niet marktconform is of wanneer de opbrengsten van het bedrijf bijna in zijn geheel voortkomen uit de door de dga verrichte arbeid. Lees hierover meer in de andere artikelen over de dga.

In 2010 en 2011 bedroeg het gebruikelijk loon € 41.000,-.

Tip: De DGA van de BV of LTD kan een verzoek indienen bij de Belastingdienst om vrijstelling of verlaging van het gebruikelijk loon. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van een startende onderneming waarin vaak sprake is van aanvangsverliezen of lage inkomsten. In die situatie kan de ondernemer gedurende zo’n 2 – 3 jaar aan de belastinginspecteur verzoeken om het dga-loon te verlagen. Ook indien de belastingplichtige aannemelijk maakt dat hij in deeltijd werkt, of wanneer sprake zal zijn van structureel verlies, kan hij een dergelijk verzoek indienen. Van te voren overeenkomen met de inspecteur voorkomt eventuele problemen in de toekomst!

1 | houder van tenminste 5% van de aandelen, artikel 4.6 Wet IB 2001

 

Om te voorkomen dat dga’s zichzelf te weinig belonen en zo hoge inkomstenbelasting ontwijken, werkt de belastingdienst met het gebruikelijk loon principe (gebruikelijk-loon-regeling). Het tarief inkomstenbelasting ligt immers een stuk hoger als de vennootschapsbelasting. In het kort betekent dit dat de directeur-grootaandeelhouder aan bepaalde regels is gebonden ter bepaling van het minimumloon.

Jaarlijks stelt de belastingdienst het gebruikelijk loon (minimum dga salaris of ook wel fictief loon dga) vast. In 2009 was dit een salaris van € 40.000,-. In 2010 en 2011 heeft de fiscus het loon dga gesteld op een minimum van € 41.000,-.

Alleen als u aannemelijk kunt maken dat bij soortgelijke dienstbetrekkingen (van niet dga’s) een lager loon gebruikelijk is, wordt uw salaris daaraan gelijkgesteld. Is volgens de fiscus juist een hoger loon gebruikelijk, dan moet u het hoogste nemen van de volgende twee bedragen:

  • 70% van dat hogere loon of,
  • het loon van de werknemer die in een aan u verbonden vennootschap het meest verdient.

Hiernaast kan de belastingdienst ook gebruik maken van de afroommethode. De afroommethode kan worden toegepast ter beoordeling van het dga salaris wanneer de opbrengsten van de bv, bijna geheel voortkomen vanuit de werkzaamheden die de dga verricht. Het loon wordt hierbij bepaald aan de hand van de opbrengsten van de vennootschap vermindert met de gemaakte kosten, lasten en afschrijvingen. Een richtlijn voortkomend uit de praktijk is dat aangehouden wordt een percentage van 70% van de management fee.

De gebruikelijkloonregeling bepaalt de hoogte van het loon dat de hiervoor genoemde werknemers, in ons geval de dga, geacht worden te krijgen. Als u wel loon hebt uitbetaald, maar minder dan het gebruikelijke loon, moet u het verschil als loon in uw administratie verwerken en daarover loonheffingen berekenen. Dat verschil is het zogenoemde fictieve loon: u hebt het niet daadwerkelijk uitbetaald.

Als u helemaal geen loon hebt uitbetaald, geldt voor de werknemer met een aanmerkelijk belang dat u het gebruikelijke loon volledig als fictief loon moet aanmerken.

In verband met de economische crisis mocht u bij een omzetdaling het gebruikelijk loon in 2009 en 2010 lager vaststellen. Met ingang van 1 januari 2011 is deze maatregel vervallen.

Nick Doornekamp

Salarisadministratiekantoor

Nick Doornekamp

Salarisadministratie en Advies

 

Kievitlaan 8
3871 HD Hoevelaken

 

Tel:     033 – 7115524

Mob:   06 – 14278267

 

KvK: 52069125

 

Stuur een e-mail

Max. € 10,00 per loonstrook !

Klik hier voor een overzicht van onze tarieven.

Salarisverwerking DGA?

Wij verwerken de loonstroken van de Directeur-Grootaandeelhouder voor een vaste prijs van € 99,- per jaar! Klik hier!

NIRPA lid!