loonheffingen

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u te maken met het gebruikelijk loon. In 2012 was dit gebruikelijk loon op € 42.000 gesteld. In de nieuwsbrief loonheffingen voor 2013 heeft de Belastingdienst bekend gemaakt dat het gebruikelijk loon verhoogd wordt naar € 43.000.

 

Het zogenaamde dga salaris is ooit ingesteld om de aanmerkelijk belanghouder die tevens werkzaamheden verricht voor zijn BV, te verplichten een salaris te genieten in box 1 in plaats van zijn inkomen volledig te genieten vanuit zijn inkomen in box 2. Het inkomen over salaris is namelijk zwaarder belast.

 

Het gebruikelijk loon dient in 2013 dus minimaal € 43.000 op jaarbasis te bedragen.  Het kan ook zijn dat het gebruikelijk loon hoger geacht wordt te zijn. Wanneer de inspecteur kan bewijzen dat een hoger loon gebruikelijk is voor de werkzaamheden die u uitvoert, dan wordt het gebruikelijke loon op 70% van dat hogere loon gesteld met als minimum het loon van de meest verdienende medewerker in uw bv of aan u verbonden bv. Het is daarom aan te raden een realistisch salaris te genieten vanuit uw bv.

 

Bent u van mening dat het gebruikelijk loon van € 43.000 te hoog is? Probeer dan met de belastinginspecteur een lager loon overeen te komen. U dient dit wel te onderbouwen met realistische argumenten. Als voorbeeld kunt u denken aan het feit dat uw onderneming zich nog in de opstartfase bevindt of omdat u als parttime ondernemer uw werkzaamheden uitvoert.

U kunt als ondernemer eenvoudig duizenden euro’s op uw personeelskosten besparen door slim gebruik te maken van fiscale regelingen. De overheid geeft forse belastingkortingen aan ondernemingen wanneer zij werknemers in dienst nemen die uit een specifieke uitkeringsituatie komen. Het stoppen van de uitkering levert de schatkist immers een forse besparing op. Veel ondernemers kennen de regeling niet en laten geld liggen.

 

In dit artikel gaan wij in op de premiekorting waar u recht op heeft bij het in dienst nemen van werknemers van 50 jaar of ouder die direct voor indiensttreding recht hadden op 1 van de volgende uitkeringen:

 • werkloosheidsuitkering (WW, IOW, wachtgeld)
  Hieronder valt ook een uitkering waarmee UWV de verplichting van een betalingsonmachtige werkgever overneemt.
 • arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil)
 • nabestaandenuitkering (Anw)
  Voor de werknemer die recht had op een Anw-uitkering, gelden als extra eisen dat hij voor indiensttreding ten minste 2 jaar recht had op de nabestaandenuitkering en dat hij in die periode geen arbeidsinkomen had.
 • inkomensondersteuning Wet Wajong
 • bijstandsuitkering (Wwb, Wwik, IOAW, IOAZ)

Neemt u in 2011 zo’n werknemer in dienst, dan hebt u bij een dienstverband van ten minste 36 uur per week recht op een premiekorting van € 6.500 per jaar. Bij een dienstverband van minder dan 36 uur per week wordt de korting evenredig minder. De premiekorting kan in principe nooit meer zijn dan het bedrag aan premies dat u betaalt voor al uw werknemers als inhoudingsplichtige. U kunt de premiekorting toepassen zolang de dienstbetrekking bestaat, maar maximaal 3 jaar.

 

Voor de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of een vast contract heeft. En ook de hoogte van de uitkering die de werknemer had voordat hij bij u in dienst kwam, is niet van belang: het mag ook een gedeeltelijke uitkering zijn.

 

Doelgroepverklaring

Wilt u de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers toepassen, dan moet u kunnen bewijzen dat de werknemer voor zijn indiensttreding een uitkering kreeg. De werknemer kan een verklaring bij zijn uitkerende instantie aanvragen waarin staat dat hij recht had op een uitkering voor hij bij u in dienst trad. Zo’n verklaring wordt een doelgroepverklaring genoemd. Het aanvragen van de verklaring kan telefonisch bij uw uitkeringsinstantie. Als uw werknemer u schriftelijk machtigt, kunt u die verklaring ook zelf aanvragen. Bewaar deze verklaring bij uw salarisadministratie.

 

Geen recht op premiekorting in dienst nemen oudere werknemers

U hebt geen recht op de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers:

 • voor een werknemer die op het moment van indiensttreding 50 jaar of ouder was en voor wie u daarom recht had op de premievrijstelling oudere werknemers als deze werknemer bij u uit dienst treedt of is getreden en u hem binnen 6 maanden opnieuw aanneemt
 • voor een werknemer die u al in dienst hebt en die meer uur gaat werken of een andere functie krijgt
  Het eventueel al bestaande recht op premiekorting voor deze werknemer loopt wel gewoon door. De premiekorting kan bij een urenuitbreiding in omvang toenemen.
 • bij direct opeenvolgende dienstverbanden, bijvoorbeeld als u een tijdelijk contract verlengt (er is dan geen sprake van een nieuwe dienstbetrekking)
  Het eventueel al bestaande recht op premiekorting voor deze werknemer loopt wel gewoon door.
 • voor dienstbetrekkingen die in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) volledig gesubsidieerd zijn
  Is de dienstbetrekking gedeeltelijk gesubsidieerd, dan komt u wel in aanmerking voor de premiekorting.

 

Voorbeeld:

 

U neemt een werknemer in dienst van 55 jaar oud die direct voorafgaand aan het dienstverband een WW uitkering kreeg. Het dienstverband is aangegaan voor 36 uur per week. U heeft recht op de volledige premiekorting van € 6.500 per jaar. Omdat u dit jaar € 5.000 aan premies werknemersverzekeringen dient af te dragen kunt u niet gebruiken maken van de volledige korting van € 6.500. Zoals gezegd kan de korting nooit meer zijn dan het bedrag te betalen premies. In dit geval dus € 5.000. Het resultaat is dat het bedrag aan af te dragen premies werknemersverzekeringen nihil bedraagt ( € 5.000 – € 5.000 ).

 

De procedure in het kort:

 • indienstneming werknemer uit uitkeringssituatie en ouder dan 50 jaar.
 • Aanvragen doelgroepverklaring door werknemer en bewaren in de salarisadministratie.
 • Premiekorting berekenen naar rato van de arbeidsduur per week.
 • Premiekorting in mindering brengen op bedrag te betalen premies werknemersverzekeringen bij aangifte loonheffingen.
Bron: www.belastingdienst.nl

Wanneer gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder láger dan € 41.000,- (2010-2011)

Alleen als u aannemelijk kunt maken dat bij soortgelijke dienstbetrekkingen (van niet dga’s) een lager loon gebruikelijk is, wordt uw salaris daaraan gelijkgesteld.

In welke situaties kan een lager loon dan het gebruikelijk loon van € 41.000,- voorkomen?

De ondernemer in de opstartfase van zijn bedrijf hoeft zich geen zorgen te maken dat hij in de problemen komt vanwege het gebruikelijk dga loon.  Een goed onderbouwd verzoek aan de belastinginspecteur zal volstaan om de dga tijdelijk een lager of zelfs geen salaris toe te mogen kennen. Hetzelfde geldt voor een bv die structureel verlies draait. Er is geen intentie om de onderneming door het toekennen van een hoog salaris in de problemen te laten komen.

In passieve bv’s hoeft evenmin het gebruikelijk loon toegepast te worden. Denkt u bijvoorbeeld aan pensioen bv’s of stamrecht bv’s. Hetzelfde geldt voor inactieve bv’s zonder inkomsten.

Een andere mogelijkheid is dat de directeur part-time in dienst is van zijn onderneming en daarnaast nog in dienstbetrekking werkzaam is bij een andere onderneming. Ook in dit geval bestaat er de mogelijkheid om de inspecteur te verzoeken het gebruikelijk loon te verlagen naar dat wat gebruikelijk is in vergelijkbare part-time functies.

Een dga kan meerdere bv’s hebben. In dergelijke gevallen is het gebruikelijk dat de gebruikelijk loon regeling slechts wordt toegepast in de holding bv en niet in alle aparte bv’s. Houdt u echter altijd rekening met de richtlijnen omtrent het gebruikelijk loon.

Als particulier kunt u huishoudelijke werkzaamheden laten verrichten door een dienstverlener. Dit kan leiden tot een dienstbetrekking tussen u en uw dienstverlener. U moet dan loonheffingen inhouden op de betaling(en) aan de dienstverlener en afdragen. Loonheffingen is de verzamelnaam voor:

 • loonbelasting/premie volksverzekeringen
 • premies werknemersverzekeringen
 • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Hier leest u wanneer en hoe u loonheffingen moet inhouden en afdragen. U komt de volgende termen tegen:

dienstverlening aan huis

Er is sprake van dienstverlening aan huis als u een dienstverlener inhuurt voor huishoudelijke taken voor maximaal 3 dagen per week. Voor deze persoon hoeft u geen aangifte loonheffingen te doen.

personeel aan huis

Er is sprake van personeel aan huis als u een dienstverlener inhuurt voor huishoudelijke taken voor 4 of meer dagen per week. Voor deze persoon moet u wel aangifte loonheffingen doen.

de vereenvoudigde regeling

Deze regeling houdt onder andere in dat u 1 keer per jaar aangifte loonheffingen moet doen als er sprake is van personeel aan huis.

Voor buitenlandse au pairs geldt een aparte vrijstellingsregeling. Lees verder

Een werknemer van 65 jaar en ouder is vanaf de 1e dag dat hij 65 jaar is geworden, niet (meer) verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Vanaf de 1e dag van de kalendermaand waarin hij 65 jaar wordt, hoeft u als werkgever geen premies werknemersverzekeringen meer te betalen. Ook hoeft deze werknemer dan geen premie AOW meer te betalen. Hierdoor stijgt het nettosalaris van de werknemer aanzienlijk. Voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen maakt u gebruik van de kolom ‘65 jaar en ouder’ van de loonbelastingtabel. Lees verder

Nick Doornekamp

Salarisadministratiekantoor

Nick Doornekamp

Salarisadministratie en Advies

 

Kievitlaan 8
3871 HD Hoevelaken

 

Tel:     033 – 7115524

Mob:   06 – 14278267

 

KvK: 52069125

 

Stuur een e-mail

Max. € 10,00 per loonstrook !

Klik hier voor een overzicht van onze tarieven.

Salarisverwerking DGA?

Wij verwerken de loonstroken van de Directeur-Grootaandeelhouder voor een vaste prijs van € 99,- per jaar! Klik hier!

NIRPA lid!