dga

Loon dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) al genoten heeft, mag niet teruggedraaid worden.

 

In het laatste kwartaal ontvangt de Belastingdienst elk jaar correctieberichten waarin het salaris van dga’s wordt verlaagd. Dga’s geven hiervoor diverse argumenten, bijvoorbeeld dat hun salaris na de verlaging nog steeds voldoet aan de gebruikelijkloonregeling of dat zij niet of minder gewerkt hebben. Het standpunt van de Belastingdienst is dat als de dga het hogere loon heeft genoten, dit loon niet met terugwerkende kracht verlaagd kan worden.

 

Een dga heeft loon genoten als:
– het betaald, verrekend of ter beschikking wordt gesteld
– het rentedragend wordt
– het vorderbaar en inbaar wordt

 

Als een werkgever besluit het loon te verlagen, kan dat pas in het loontijdvak waarin het loon nog niet is genoten. Dus uitsluitend naar de toekomst toe.

 

bron: Belastingdienst forum salaris

Bent u werknemer in een bedrijf waarin u een aanmerkelijk belang hebt? Dan geldt voor u de gebruikelijkloonregeling. Bent u de fiscale partner of het kind van de aanmerkelijkbelanghouder? En stelt u vermogen beschikbaar aan de vennootschap of coöperatie? Dan geldt de gebruikelijkloonregeling ook voor u.

 

Minimaal gebruikelijk loon stijgt in 2017 naar € 45.000

In versie 2 van de nieuwsbrief loonheffingen heeft de Belastingdienst bekend gemaakt dat het minimumbedrag gebruikelijk loon voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang in 2017 wordt verhoogd met € 1.000 en dan € 45.000 zal bedragen. Houdt u daar rekening mee bij het vast stellen van uw salaris in 2017.

 

Wat is de gebruikelijkloonregeling?

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een aanmerkelijkbelanghouder wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. In onderstaande tabel ziet u wat wij minimaal een gebruikelijk loon vinden.

 

Jaar Gebruikelijk loon
2017 € 45.000
2016 € 44.000
2015 € 44.000

Hebben anderen een hoger loon?

Is het gebruikelijk dat anderen bij de meest vergelijkbare werkzaamheden een hoger loon krijgen? Dan stellen wij het loon op het hoogste van de volgende bedragen:

 • 75% (in 2015, 2016 en 2017) of 70% (in 2014) van het hogere gebruikelijk loon, maar ten minste het loon dat wij gebruikelijk vinden (zie bovenstaande tabel)
 • het loon van de meestverdienende werknemer of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap

Als u aannemelijk kunt maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn, mag u het loon op dit lagere bedrag stellen.

Hebben anderen een lager loon?

Is het gebruikelijk dat anderen bij de meest vergelijkbare werkzaamheden een lager loon krijgen? En kunt u dat aannemelijk maken? Dan stellen wij het loon op dat lagere bedrag. Daarbij moet u een vergelijking maken met de meest vergelijkbare werkzaamheden uit loondienst waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt.

Is uw gebruikelijk loon € 5.000 of lager?

Is het gebruikelijk loon € 5.000 of lager? En kunt u dat aantonen? Dan geeft u voor dat werk het loon aan dat u kreeg. De grens van € 5.000 geldt voor het totaal van uw werkzaamheden voor alle vennootschappen of coöperaties waarin u een aanmerkelijk belang hebt. De grens geldt dus niet per onderneming.

In het belastingplan 2017 is een uitzondering opgenomen voor de gebruikelijkloonregeling voor dga’s van innovatieve startups. Houdt er rekening mee dat het belastingplan op het moment van schrijven nog niet goedgekeurd is door de kamer. 

 

Dga’s van innovatieve start-ups: gebruikelijkloonregeling

Vanaf 2017 mag het belastbare loon van de directeur-grootaandeelhouder (dga) van een innovatieve start-up voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op het wettelijke minimumloon. Dit is volgens het voorstel mogelijk voor dga’s van bedrijven die speur- en ontwikkelingswerk verrichten en voor de toepassing van de S&O-afdrachtvermindering als starter worden aangemerkt. Het doel van deze maatregel is het stimuleren van innovatieve start-ups door een verbetering van hun liquiditeitspositie. Doordat de dga als gevolg van de voorgestelde maatregel zichzelf minder loon hoeft uit te betalen, blijft er met deze maatregel meer geld in de innovatieve start-up beschikbaar om te kunnen groeien.

 

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) van een innovatieve start-up mag minder verdienen dan het wettelijk minimumloon. Hij moet dan wel aannemelijk kunnen maken dat zijn loon lager móet worden vastgesteld. Dit heeft de staatssecretaris gezegd in antwoorden op Kamervragen.

 

bron: Belastingdienst Forum SA

Voor uw werknemer die een aanmerkelijk belang in uw vennootschap of coöperatie heeft, geldt de gebruikelijkloonregeling. Deze regeling bepaalt hoe hoog het loon minimaal moet zijn. De dga is een voorbeeld van zo’n werknemer waarbij het gebruikelijk loon van toepassing is.
In de gebruikelijkloonregeling verandert het volgende:

 • De doelmatigheidsmarge gaat omlaag naar 25%.
 • Het begrip ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ wordt geïntroduceerd.
 • Het gebruikelijk loon wordt op een andere manier berekend.
 • De definitie van het begrip ‘verbonden lichamen’ verandert.

 

Meest vergelijkbare dienstbetrekking

Het begrip ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ vervangt bij de berekening van het gebruikelijk loon het begrip ‘soortgelijke dienstbetrekking’. Bij de meest vergelijkbare dienstbetrekking speelt een aanmerkelijk belang geen rol. Bij de meest vergelijkbare dienstbetrekking zijn ook vergelijkingen mogelijk met werknemers die niet hetzelfde werk doen. Daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk om het loon van een orthodontist vast te stellen op basis van het loon van een tandarts in loondienst. Dit is geen ‘soortgelijke
dienstbetrekking’, maar kan wel een ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ zijn.

 

Andere berekening gebruikelijk loon

U stelt het loon van de aanmerkelijkbelanghouder op het hoogste van de volgende bedragen:

 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
 • het loon van de meestverdienende werknemer van u of van een verbonden lichaam
 • € 44.000 (bedrag voor 2014)

U mag het loon in de volgende situaties op een lager bedrag vaststellen:

 • U kunt aannemelijk maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 44.000 en lager is dan het loon van de meestverdienende werknemer van u of van een verbonden lichaam.  U stelt dan het loon op 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
 • U kunt aannemelijk maken dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het loon van de meestverdienende werknemer van u of van een verbonden lichaam. U stelt dan het loon op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking met een minimum van € 44.000.

Wij kunnen in deze situaties eventueel tegenbewijs leveren als wij een hoger loon aannemelijk achten.

 

Voorbeeld

Het loon van de meestverdienende werknemer is € 50.000. U maakt aannemelijk dat een andere dienstbetrekking meer vergelijkbaar is met de dienstbetrekking van de aanmerkelijkbelanghouder  en dat € 50.000 hoger is dan 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking is € 40.000. 75% hiervan is € 30.000. Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is lager dan € 44.000. U mag het loon van de aanmerkelijkbelanghouder daarom vaststellen op € 40.000.

 

Gebruikelijk loon € 5.000 of lager
Voor situaties waarin het gebruikelijk loon lager is dan € 5.000, blijven de regels ongewijzigd. Deze vindt u in paragraaf 16.1 van het Handboek Loonheffingen 2014.

 

Verbonden lichaam

Een met u verbonden lichaam is vanaf 2015:

 • een met u verbonden vennootschap

Een met u verbonden vennootschap is:

 • een vennootschap waarin u voor ten minste 1/3 gedeelte belang hebt
 • een vennootschap die voor ten minste 1/3 gedeelte belang heeft in u
 • een vennootschap waarin een derde partij voor ten minste 1/3 gedeelte belang heeft, terwijl deze derde partij ook voor minimaal 1/3 gedeelte belang heeft in u

De regels over verbonden lichamen gelden ook voor situaties waarin het gebruikelijk loon niet hoger is dan € 5000 (zie ook paragraaf 16.1 van het Handboek Loonheffingen 2014).

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u te maken met het gebruikelijk loon. In 2012 was dit gebruikelijk loon op € 42.000 gesteld. In de nieuwsbrief loonheffingen voor 2013 heeft de Belastingdienst bekend gemaakt dat het gebruikelijk loon verhoogd wordt naar € 43.000.

 

Het zogenaamde dga salaris is ooit ingesteld om de aanmerkelijk belanghouder die tevens werkzaamheden verricht voor zijn BV, te verplichten een salaris te genieten in box 1 in plaats van zijn inkomen volledig te genieten vanuit zijn inkomen in box 2. Het inkomen over salaris is namelijk zwaarder belast.

 

Het gebruikelijk loon dient in 2013 dus minimaal € 43.000 op jaarbasis te bedragen.  Het kan ook zijn dat het gebruikelijk loon hoger geacht wordt te zijn. Wanneer de inspecteur kan bewijzen dat een hoger loon gebruikelijk is voor de werkzaamheden die u uitvoert, dan wordt het gebruikelijke loon op 70% van dat hogere loon gesteld met als minimum het loon van de meest verdienende medewerker in uw bv of aan u verbonden bv. Het is daarom aan te raden een realistisch salaris te genieten vanuit uw bv.

 

Bent u van mening dat het gebruikelijk loon van € 43.000 te hoog is? Probeer dan met de belastinginspecteur een lager loon overeen te komen. U dient dit wel te onderbouwen met realistische argumenten. Als voorbeeld kunt u denken aan het feit dat uw onderneming zich nog in de opstartfase bevindt of omdat u als parttime ondernemer uw werkzaamheden uitvoert.

Jurisprudentie heeft onlangs uitgewezen dat het (tijdelijk) minder werken voor uw bv vanwege bijvoorbeeld ziekte, niet een reden is om het loon te verlagen.

 

In deze rechtzaak ging het om een directeur-grootaandeelhouder (dga) die arbeidsongeschikt geraakt was en daardoor zijn arbeidsduur had aangepast. Met evenredigheid verlaagde hij hierbij zijn salaris. Omdat hij echter nog steeds werkzaamheden als leidinggevende uitvoerde, vond de Belastingdienst dat hij over de jaren 2006 to ten met 2008 toch geacht werd minimaal het gebruikelijk loon te ontvangen (respectievelijk € 39.000 en € 40.000).

 

In deze zaak ontving de dga van een detacheringsbureau een uitkering vanwege het feit dat hij arbeidsongeschikt geraakt was. De man bleef een aantal uren in de week werken en verlaagde zijn salaris tot ver beneden het gebruikelijk loon. De inspecteur van de Belastingdienst was het niet eens met de verlaging van het salaris en legde een naheffingsaanslag op. Volgens de inspecteur voerde de dga nog steeds de dagelijkse leiding net als voor zijn arbeidsongeschiktheid. Dat hij dit in minder uren deed als voorheen vormde voor de inspecteur geen argument om van de gebruikelijk looneis af te wijken.

 

Gebruikelijk loon bij arbeidsongeschiktheid

 

Na een afgewezen bezwaarschrift van de bv moest de rechter zich over de kwestie buigen. De bv stelde dat de dga op basis van een prestatiecontract betaald werd naar zijn gewerkte uren. Daarnaast werd aangevoerd dat uitbetalen van het gebruikelijk loon de bv in financiële problemen zou brengen. Deze argumenten werden door de inspecteur verworpen omdat een werkelijk contract ontbrak en omdat uit de omschrijving van de werkzaamheden bleek dat de dga, ondanks zijn arbeidsongeschiktheid, in feite de bv leidde. Bovendien maakte de bv in die jaren winst en was er zelfs sprake van een lening van de bv aan de dga. Mede omdat de dga op zijn 65e weer als directeur werd benoemd, achtte de rechter het beroep ongegrond. De dga moest dus het gebruikelijk loon hanteren voor zijn werkzaamheden.

 

Werkt u tijdelijk minder voor uw bv, bijvoorbeeld vanwege gezondheidsproblemen, dan is dat waarschijnlijk geen reden om uw loon aan te passen aan de door u gewerkte uren. Voor meer zekerheid is het aan te raden om uw specifieke geval voor te leggen aan uw belastingkantoor.

 

Rechtbank ’s-Gravenhage, 23 december 2011, LJN: BV2925

 Gebruikelijk dga loon  2012

Het gebruikelijk loon dga wordt door de fiscus toegepast om te voorkomen dat de directeur-grootaandeelhouder van een bv of ltd (limited)  zichzelf geen of weinig salaris betaalt, om zo het dure schijventarief in de loonbelasting te omzeilen.  Het zou immers voordeliger zijn om dividend uit te laten betalen en zo te profiteren van het lagere gecombineerde tarief van vennootschapsbelasting en de belasting over inkomen uit aanmerkelijk belang.

Jaarlijks wordt het gebruikelijk salaris dga vastgesteld door de belastingdienst. Voor het jaar 2012 is het gebruikelijk loon voor de dga (of aanmerkelijk belanghouder1 die tevens arbeid verricht in de bv/ltd.) vastgesteld op € 42.000,-. Dit is het salaris wat de dga in 2012 op grond van artikel 12a Wet LB 1964 geacht wordt minimaal te genieten en waarover loonheffing afgedragen dient te worden. Ook al wordt er in werkelijkheid minder salaris genoten dient er toch over dit bedrag loonheffing te worden berekend en afgedragen. In bepaalde gevallen kan het gebruikelijk loon lager of hoger gesteld worden.

De fiscus kan een hoger gebruikelijk loon vaststellen indien het salaris voor vergelijkbare functies niet marktconform is of wanneer de opbrengsten van het bedrijf bijna in zijn geheel voortkomen uit de door de dga verrichte arbeid. Lees hierover meer in de andere artikelen over de dga.

In 2010 en 2011 bedroeg het gebruikelijk loon € 41.000,-.

Tip: De DGA van de BV of LTD kan een verzoek indienen bij de Belastingdienst om vrijstelling of verlaging van het gebruikelijk loon. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van een startende onderneming waarin vaak sprake is van aanvangsverliezen of lage inkomsten. In die situatie kan de ondernemer gedurende zo’n 2 – 3 jaar aan de belastinginspecteur verzoeken om het dga-loon te verlagen. Ook indien de belastingplichtige aannemelijk maakt dat hij in deeltijd werkt, of wanneer sprake zal zijn van structureel verlies, kan hij een dergelijk verzoek indienen. Van te voren overeenkomen met de inspecteur voorkomt eventuele problemen in de toekomst!

1 | houder van tenminste 5% van de aandelen, artikel 4.6 Wet IB 2001

 

Dga loon 2011

Het gebruikelijk loon dga wordt door de fiscus toegepast om te voorkomen dat de directeur-grootaandeelhouder van een bv zichzelf geen of weinig salaris betaalt, om zo het dure schijventarief in de loonbelasting te omzeilen.  Het zou immers voordeliger zijn om dividend uit te laten betalen en zo te profiteren van het lagere gecombineerde tarief van vennootschapsbelasting en de belasting over inkomen uit aanmerkelijk belang.

Jaarlijks wordt het gebruikelijk salaris dga vastgesteld door de belastingdienst. Het gebruikelijk loon voor  2011 bedraagt € 41.000,- en is gelijk aan het gebruikelijk loon 2010. Dit is het salaris wat de dga geacht wordt minimaal te genieten en waarover loonheffing afgedragen dient te worden. Ook al wordt er in werkelijkheid minder salaris genoten dient er toch over dit bedrag loonheffing te worden berekend en afgedragen. In bepaalde gevallen kan het gebruikelijk loon lager of hoger gesteld worden.

Tip 1:

Het gebruikelijk loon geldt voor het bruto salaris inclusief de bijtelling privé gebruik auto.

Tip 2:

U kunt de dga met een salaris ruim in het 52% tarief een eigen bijdrage laten betalen voor het privégebruik van de auto gelijk aan het bedrag van de bijtelling. Deze bijdrage mag in mindering gebracht worden op de bijtelling en zo wordt de bijtelling nihil. Vervolgens kunt  u de dga vanuit de bv compenseren met een dividenduitkering. U profiteert dan van het gecombineerde belastingtarief vennootschapsbelasting en aanmerkelijk belangheffing. Dit scheelt zo’n 8 tot 12 procent!

PERSBERICHT

Salarisadministratiekantoor laat dga profiteren van administratieve lastenverlichting overheid

30 augustus 2011

Amersfoort – Nick Doornekamp Salarisadministratie & Advies is een kleine zelfstandige op het gebied van salarisverwerking voor ondernemers. Sinds kort biedt hij een voordelige nieuwe dienst aan: ‘salarisadministratie directeur-grootaandeelhouder’ (dga).  Waarom? Vorig jaar heeft de fiscus de administratieve verplichtingen voor deze bijzondere werknemer vereenvoudigd.   Onder de volgende voorwaarden mag vooraf loonaangifte gedaan worden voor het hele jaar:

 •  De bv heeft alleen 1 of meer dga’s in dienst: naast dga’s heeft het bedrijf geen andere werknemers.
 • De dga’s zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

“De verwerking van een dergelijke dga in de salarisadministratie gaat relatief snel, en dit heb ik tot uitdrukking gebracht in de prijs. Zo profiteert de ondernemer direct van de administratieve lastenvermindering door de overheid.” Aldus Nick Doornekamp over zijn nieuwe service.

Nog tot het einde van 2011 biedt de Amersfoortse ondernemer de dienst ter promotie aan voor     € 81,- euro per lopend kalenderjaar. Met ingang van 2012 zal het tarief voor nieuwe klanten licht omhoog gaan dus snel reageren loont.

Nick laat weten dat de nieuwe dienst nu al zijn vruchten afwerpt: “Ik krijg verzoeken vanuit heel Nederland. De ondernemers reageren enthousiast!”

Meer informatie over Nick Doornekamp en de dienst ‘salarisadministratie dga’ kunt u terugvinden op de website //www.salariseninkomen.nl

Wanneer gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder láger dan € 41.000,- (2010-2011)

Alleen als u aannemelijk kunt maken dat bij soortgelijke dienstbetrekkingen (van niet dga’s) een lager loon gebruikelijk is, wordt uw salaris daaraan gelijkgesteld.

In welke situaties kan een lager loon dan het gebruikelijk loon van € 41.000,- voorkomen?

De ondernemer in de opstartfase van zijn bedrijf hoeft zich geen zorgen te maken dat hij in de problemen komt vanwege het gebruikelijk dga loon.  Een goed onderbouwd verzoek aan de belastinginspecteur zal volstaan om de dga tijdelijk een lager of zelfs geen salaris toe te mogen kennen. Hetzelfde geldt voor een bv die structureel verlies draait. Er is geen intentie om de onderneming door het toekennen van een hoog salaris in de problemen te laten komen.

In passieve bv’s hoeft evenmin het gebruikelijk loon toegepast te worden. Denkt u bijvoorbeeld aan pensioen bv’s of stamrecht bv’s. Hetzelfde geldt voor inactieve bv’s zonder inkomsten.

Een andere mogelijkheid is dat de directeur part-time in dienst is van zijn onderneming en daarnaast nog in dienstbetrekking werkzaam is bij een andere onderneming. Ook in dit geval bestaat er de mogelijkheid om de inspecteur te verzoeken het gebruikelijk loon te verlagen naar dat wat gebruikelijk is in vergelijkbare part-time functies.

Een dga kan meerdere bv’s hebben. In dergelijke gevallen is het gebruikelijk dat de gebruikelijk loon regeling slechts wordt toegepast in de holding bv en niet in alle aparte bv’s. Houdt u echter altijd rekening met de richtlijnen omtrent het gebruikelijk loon.

Om te voorkomen dat dga’s zichzelf te weinig belonen en zo hoge inkomstenbelasting ontwijken, werkt de belastingdienst met het gebruikelijk loon principe (gebruikelijk-loon-regeling). Het tarief inkomstenbelasting ligt immers een stuk hoger als de vennootschapsbelasting. In het kort betekent dit dat de directeur-grootaandeelhouder aan bepaalde regels is gebonden ter bepaling van het minimumloon.

Jaarlijks stelt de belastingdienst het gebruikelijk loon (minimum dga salaris of ook wel fictief loon dga) vast. In 2009 was dit een salaris van € 40.000,-. In 2010 en 2011 heeft de fiscus het loon dga gesteld op een minimum van € 41.000,-.

Alleen als u aannemelijk kunt maken dat bij soortgelijke dienstbetrekkingen (van niet dga’s) een lager loon gebruikelijk is, wordt uw salaris daaraan gelijkgesteld. Is volgens de fiscus juist een hoger loon gebruikelijk, dan moet u het hoogste nemen van de volgende twee bedragen:

 • 70% van dat hogere loon of,
 • het loon van de werknemer die in een aan u verbonden vennootschap het meest verdient.

Hiernaast kan de belastingdienst ook gebruik maken van de afroommethode. De afroommethode kan worden toegepast ter beoordeling van het dga salaris wanneer de opbrengsten van de bv, bijna geheel voortkomen vanuit de werkzaamheden die de dga verricht. Het loon wordt hierbij bepaald aan de hand van de opbrengsten van de vennootschap vermindert met de gemaakte kosten, lasten en afschrijvingen. Een richtlijn voortkomend uit de praktijk is dat aangehouden wordt een percentage van 70% van de management fee.

De gebruikelijkloonregeling bepaalt de hoogte van het loon dat de hiervoor genoemde werknemers, in ons geval de dga, geacht worden te krijgen. Als u wel loon hebt uitbetaald, maar minder dan het gebruikelijke loon, moet u het verschil als loon in uw administratie verwerken en daarover loonheffingen berekenen. Dat verschil is het zogenoemde fictieve loon: u hebt het niet daadwerkelijk uitbetaald.

Als u helemaal geen loon hebt uitbetaald, geldt voor de werknemer met een aanmerkelijk belang dat u het gebruikelijke loon volledig als fictief loon moet aanmerken.

In verband met de economische crisis mocht u bij een omzetdaling het gebruikelijk loon in 2009 en 2010 lager vaststellen. Met ingang van 1 januari 2011 is deze maatregel vervallen.

Een directeur-grootaandeelhouder is voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de Zvw in dienstbetrekking bij zijn eigen onderneming. Omdat een directeur-grootaandeelhouder niet altijd verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, hoeft u in die gevallen over zijn loon geen premies werknemersverzekeringen te betalen. De volgende directeuren-grootaandeelhouders zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen:

 • de statutair bestuurder die (samen met zijn echtgenoot) houder is van aandelen die ten minste de helft van de stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigen
 • de statutair bestuurder die (samen met zijn echtgenoot) houder is van een zodanig aantal aandelen, dat de overige aandeelhouders geen versterkte meerderheid hebben, als in de statuten is bepaald dat het besluit tot schorsing of tot ontslag van deze bestuurder slechts mag worden genomen met een versterkte meerderheid in de algemene vergadering van de vennootschap
 • statutair bestuurders die in de algemene vergadering van de vennootschap allen een (bijna) gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen
 • de statutair bestuurder die samen met zijn bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad houder is van aandelen die ten minste 2/3 deel van de stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigen

Dit geldt ook voor de statutair bestuurder die zeggenschap heeft in de algemene vergadering van de vennootschap door tussenkomst van een rechtspersoon.

bron: www.belastingdienst.nl

Besloten vennootschappen met alleen een of meer directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) mogen vanaf 2010 aangifte loonheffingen doen over tijdvakken die nog niet zijn begonnen. Zo kunnen deze bv’s in januari aangifte doen voor alle tijdvakken van 2010. Ook hoeven bv’s voor hun dga’s minder rubrieken in te vullen in hun aangifte.

De nieuwe mogelijkheid om vooraf aangifte te doen geldt voor bv’s die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • In het bedrijf werkt naast de dga(’s) geen ander personeel.
 • De dga’s zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Deze regeling geldt ook voor pensioen- en stamrecht-bv’s die – naast de uitbetaling van het loon van de dga – alleen uitkeringen doen waarover geen premies werknemersverzekeringen hoeven te worden betaald.

bron: www.belastingdienst.nl

Ons uitgangspunt is het aanbieden van diensten zonder dat de klant zich zorgen hoeft te maken over de factuur. Wij bedoelen daarmee duidelijkheid vooraf en scherpe tarieven.

 

Een voorbeeld hiervan is onze service salarisverwerking voor de DGA. Voor € 99,- per kalenderjaar (2014) verwerken wij uw periodieke salaris en aangifte loonheffingen. Wij kunnen deze dienst voor de directeur-grootaandeelhouder zo voordelig aanbieden vanwege:

 

 • de administratieve lastenvermindering door de overheid voor DGA’s niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen en zonder personeel in de onderneming.
 • het niet hoeven toepassen van een CAO in een onderneming met alleen een DGA.
 • digitale aanlevering van de loonstrook en aangifterapport loonheffingen.

 

Het tarief van Salarisadministratie DGA geldt voor de directeur-grootaandeelhouders zonder personeel in de B.V. en niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit is vaak het geval bij holding-, stamrecht- en pensioen bv’s. Inbegrepen in het tarief zijn maximaal 3 mutaties per jaar en een intake ter bepaling van het gewenste salaris. Voor extra mutaties en advies rekenen wij met een uurtarief van € 57,50. Uit ervaring weten wij dat er in de praktijk weinig mutaties plaatsvinden.

 

Salarisadministratie DGA

 •  inrichten van uw salarisadministratie in ons pakket
 • periodieke loonverwerking
 • aangifte loonheffingen
 • rapportage via online werkgeversportaal (salarisspecificatie, aangifte LH, journaalpost, betaallijst, jaaropgaaf)

Profiteer van dit aanbod en neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op. Vul hiertoe het contactformulier in of bel met 033-7115524 (b.g.g. 06 1427 8267). Wij sturen u dan de benodigde formulieren toe en beantwoorden direct al uw vragen.

 

Nick Doornekamp

Salarisadministratiekantoor

Nick Doornekamp

Salarisadministratie en Advies

 

Kievitlaan 8
3871 HD Hoevelaken

 

Tel:     033 – 7115524

Mob:   06 – 14278267

 

KvK: 52069125

 

Stuur een e-mail

Max. € 10,00 per loonstrook !

Klik hier voor een overzicht van onze tarieven.

Salarisverwerking DGA?

Wij verwerken de loonstroken van de Directeur-Grootaandeelhouder voor een vaste prijs van € 99,- per jaar! Klik hier!

NIRPA lid!